← Všeobecné obchodné podmienky

PODMIENKY POUŽÍVANIA Voyo štart a Voyo plná verzia pre zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom

znenie účinné od 19.10.2022
 • 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  • 1.1 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, IČO: 31 444 873, DIČ: 2020363257, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 12330/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom varianty audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Voyo štart (ďalej len „Voyo štart“) a platenej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Voyo plná verzia (ďalej len „Voyo plná verzia“) vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok voyo.markiza.sk
  • 1.2 Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti registrovaného užívateľa a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním služieb Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia (ďalej aj ako „PP“ alebo „Podmienky používania“). Registrovaný užívateľ prehlasuje, že sa pred vstupom a použitím služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia vyslovene oboznámil s podmienkami poskytovania služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia upravenými v týchto PP.
  • 1.3 V prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto PP Registrovaným užívateľom je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť opatrenia uvedené v týchto PP a/alebo iné opatrenia a postupy, ktoré mu umožňujú príslušné právne predpisy.
  • 1.4 Obchodné meno a sídlo spoločnosti prevádzkujúcej službu Voyo štart a Voyo plná verzia:
   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava
  • 1.5 Kontaktná emailová adresa
   [email protected]
 • 2. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY Voyo štart

  • 2.1 Informácie o službe Voyo štart pred uzavretím zmluvy:
   • 2.1.1 Charakter služby Voyo štart Voyo štart je bezplatnou variantou audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Voyo určenou na sledovanie limitovaného počtu Titulov v celkovom počte 5 Titulov za 30 kalendárnych dní určených výlučne pre zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B (ďalej len „Slovak Telekom“ alebo „Operátor“), ktorým vznikne právo na poskytovanie uvedenej varianty služby Voyo, ako benefit, v súlade s Podmienkami poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, služba Voyo štart nie je samostatná audiovizuálna mediálna služba Prevádzkovateľa, ale ide o variant služby Voyo ako forma benefitu určených pre zákazníkov Slovak Telekom.
    Pre vylúčenie pochybností, pre účely kalkulácie počtu vzhliadnutých Titulov za daný mesiac, sa titulom rozumie jedna epizóda alebo časť seriálu alebo série, jeden film alebo jedna časť filmu pozostávajúceho z viacerých častí alebo jedno vydanie publicistického alebo spravodajského programu. Po spustení vybraného Titulu, je daný Titul k dispozícii na vzhliadnutie po dobu 48 hod, pričom po uplynutí tejto lehoty sa opätovné spustenie rovnakého Titulu započíta ako nový Titul. Tituly ktoré si Registrovaný užívateľ zvolil, sú poskytované prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na základe obmedzeného katalógu Titulov zostaveného Prevádzkovateľom alebo treťou stranou, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Služba Voyo štart je služba s elektronickým obsahom, ktorá je sprístupňovaná iba užívateľovi, ktorý je zákazníkom Slovak Telekomu a spĺňa Podmienky poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom (ďalej ako „Registrovaný užívateľ“).
   • 2.1.2 V rámci Voyo štart môže Registrovaný užívateľ vo vymedzenom období vzhliadnuť vybrané Tituly zaradené do služby Voyo štart bez možnosti sledovania živých prenosov programových služieb Prevádzkovateľa, bez lineárneho prenosu programových služieb Nova Sport 1 a Nova Sport 2, športových titulov a tzv. Prémiového Voyo obsahu.
   • 2.1.3 Zmluva na poskytovanie služieb Voyo štart sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu kým registrovaný užívateľ spĺňa podmienky v zmysle Podmienok poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom a/alebo na dobu počas ktorej Slovak Telekom poskytuje svojim zákazníkom benefit vo forme služby Voyo štart spĺňajúcim podmienky v zmysle Podmienok poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom.
  • 2.2 Skúšobné obdobie
   • 2.2.1 Prevádzkovateľ poskytuje skúšobnú verziu služby Voyo plná verzia na vyskúšanie novému Registrovanému užívateľovi ktorému v súlade s Podmienkami poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom vznikne právo na využívanie služby Voyo štart, na 14 kalendárnych dní zadarmo (ďalej len „Skúšobné obdobie“).
   • 2.2.2 Pokiaľ si Registrovaný užívateľ do ukončenia Skúšobného obdobia neaktivuje na svojom Užívateľskom účte „ZRUŠIŤ Voyo štart“ a/alebo nepožiada o zrušenie služby Voyo štart (t.j. vypovedanie zmluvy), po skončení Skúšobného obdobia sa automatický aktivuje služba Voyo štart.
   • 2.2.3 Počas Skúšobného obdobia je možné prehrávať vybrané Tituly zo služby Voyo plná verzia, bez možnosti sledovania živých prenosov programových služieb Prevádzkovateľa, bez lineárneho prenosu programových služieb Nova Sport 1 a Nova Sport 2, športových titulov a tzv. Prémiového Voyo obsahu. Skúšobné obdobie sa nezapočítava do obdobia 30 dní Voyo štart. Za prvé aktivovanie Voyo štart sa nepovažuje zlúčenie účtov v zmysle ods. 2.3.3 týchto PP ani zmena služby Voyo vo variante Voyo plná verzia na variant Voyo štart.
  • 2.3 Prechod z Voyo štart na Voyo plná verzia
   • 2.3.1 V prípade, ak Registrovaný užívateľ v priebehu využívania služby Voyo štart požaduje prechod na službu Voyo plná verzia, služba Voyo plná verzia je Registrovanému užívateľovi aktivovaná momentom aktivácie služby Voyo plná verzia a udelením súhlasu s týmito PP a PP Slovak Telekomu, ak nie je v Podmienkach poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom uvedené inak. Registrovaný užívateľ môže požiadať o prechod na službu Voyo plná verzia prostredníctvom svojho Užívateľského účtu Voyo alebo prostredníctvom [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára: https://voyo.markiza.sk/kontaktny-formular alebo prostredníctvom call centra Slovak Telekom alebo na niektorých z predajných miest Slovak Telekom, pričom presná špecifikácia predajných kanálov je uvedená v Podmienkach poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom (ďalej len „Predajné kanály Slovak Telekom“).
   • 2.3.2 V prípade, že Registrovaný užívateľ v priebehu predplateného obdobia Voyo plná verzia požaduje prechod na bezodplatnú verziu služby Voyo štart, Voyo štart je užívateľovi aktivovaný od nasledujúceho predplateného obdobia. Registrovaný užívateľ môže požiadať o prechod na službu Voyo štart prostredníctvom call centra Slovak Telekom alebo prostredníctvom Predajných kanálov Slovak Telekom.
   • 2.3.3 Ak je Registrovaný užívateľ registrovaný aj priamo u Prevádzkovateľa a má aktívne predplatné audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Voyo (ďalej len „Aktívne predplatné Voyo“), s výnimkou predplatného prostredníctvom Voyo vouchera/kupónu a zároveň si aktivuje službu Voyo štart a/alebo Voyo plné predplatné na svojom užívateľskom účte ST alebo prostredníctvom Predajných kanálov Slovak Telekom, Registrovaný užívateľ má prostredníctvom aktivácie „Zlúčenie účtov“ vo svojom profile alebo prostredníctvom [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára: https://Voyo.markiza.sk/kontaktny-formular možnosť zlúčiť svoje účty. Zlúčenie účtov:
    • a) v prípade ak má Registrovaný užívateľ aktivované v používateľskom účte Slovak Telekom benefit Voyo štart, zlúčením účtov príde k zmene služby aktivovanej u Operátora z Voyo štart na platenú službu Voyo plná verzia. Po zlúčení účtov bude Registrovaný užívateľ platiť za službu Voyo plná verzia poplatok za každých 30 kalendárnych dní v rámci faktúry Operátorovi. Aktívne predplatné Voyo hradené prostredníctvom platobnej karty bude zlúčením účtov zrušené;
    • b) v prípade ak má Registrovaný užívateľ aktivované v používateľskom účte Slovak Telekom službu Voyo plná verzia, po zlúčení účtov bude Registrovaný užívateľ platiť za službu Voyo plná verzia poplatok za každých 30 dní v rámci faktúry Operátorovi. Zlúčenie účtov nastane v deň nasledujúci po skončení Aktívneho predplatného Voyo a zároveň dôjde k ukončeniu Aktívneho predplatné Voyo hradeného prostredníctvom platobnej karty.
    Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že v prípade ak nedôjde ku zlúčeniu účtov a/alebo Registrovaný užívateľ neaktivuje/nepožiada o ukončenie svojho Aktívneho predplatného Voyo, Aktívne predplatné Voyo bude aj naďalej aktívne aj s povinnosťou platby.
 • 3. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY Voyo plná verzia

  Prevádzkovateľ týmto poučuje Registrovaného užívateľa, že zaplatením Registrovaného užívateľa za službu Voyo plná verzia v súlade s PP a s Podmienkami poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom, začne Prevádzkovateľ poskytovať službu Voyo plná verzia pred uplynutím lehoty (14 dní) na odstúpenie od zmluvy, v dôsledku čoho Registrovaný užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v danej lehote.

  • 3.1 Informácie o službe Voyo plná verzia pred uzavretím zmluvy:
   • 3.1.1 Charakter služby Voyo plná verzia

    Voyo plná verzia je platenou audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie určenou na sledovanie programov v momente, ktorý si Registrovaný užívateľ zvolil, je poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného Prevádzkovateľom alebo treťou stranou, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Služba Voyo plná verzia je služba s elektronickým obsahom, ktorá je sprístupňovaná iba užívateľovi,

    • a) ktorý je Registrovaným užívateľom; a
    • b) ktorý zaplatil Cenu za službu Voyo plná verzia v súlade s Podmienkami poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom.
   • 3.1.2 V rámci platenej služby Voyo plná verzia môže Registrovaný užívateľ hradiaci Predplatné vo vymedzenom období vzhliadnuť všetky Tituly zaradené v rámci služby Voyo plná verzia za predpokladu, že riadne uhradí Cenu za službu Voyo plná verzia stanovenú na vymedzenú dobu. Registrovaný užívateľ má v prípade využívania služby Voyo plná verzia možnosť sledovať aj živé vysielanie programových služieb Prevádzkovateľa.
   • 3.1.3 Cena za službu Voyo plná verzia

    Cena za službu Voyo plná verzia je uvedená v Podmienkach poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom.

   • 3.1.4 Platobné a dodacie podmienky

    Služba Voyo plná verzia je platená služba poskytovaná Prevádzkovateľom počas obdobia 30 kalendárnych dní, za ktoré Registrovaný užívateľ uhradí cenu za podmienok uvedených v Podmienkach poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom (ďalej len „Cena“). Všetky potrebné informácie k spôsobu úhrady Ceny za službu Voyo plná verzia sú k dispozícii v Podmienkach poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom alebo v sekcii „Často kladené otázky“ (ďalej len „FAQ“).

    Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovanie služby Voyo plná verzia vo vzťahu k príslušnému Registrovanému užívateľovi ukončiť, a to najmä:

    • a) v prípade, že nedôjde k úhrade Ceny v stanovenú dobu alebo po určitú dobu nasledujúcu po takejto dobe;
    • b) v prípade, že dôjde k porušeniu týchto PP.
   • 3.1.5 Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy sa nachádza v prílohe č. 1 k týmto PP.
   • 3.1.6 Prevádzkovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle §622 a §623 Občianskeho zákonníka.
   • 3.1.7 Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na službu Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia.
   • 3.1.8 Zmluva na poskytovanie služieb Voyo plná verzia sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu tridsať (30) kalendárnych dní, s možnosťou automatickej prolongácie v súlade s týmito PP a Podmienkami poskytovania služby Voyo spoločnosti Slovak Telekom.
   • 3.1.9 Platnosť zmluvy sa po uplynutí tridsiatich kalendárnych (30) dní automaticky predlžuje vždy na ďalšie obdobie tridsiatich (30) kalendárnych dní, ak:
    • a) Registrovaný užívateľ neaktivuje Voyo štart prostredníctvom Predajných kanálov Slovak Telekom najneskôr do doby skončenia aktuálne prebiehajúceho tridsať (30) dňového obdobia; alebo
    • b) Registrovaný užívateľ nepožiada o ukončenie poskytovania služby Voyo plná verzia, a to najneskôr do doby skončenia aktuálne prebiehajúceho tridsať (30) dňového obdobia;
    • c) c) nedôjde k ukončeniu a/alebo suspendovaniu poskytovania služieb zo strany Prevádzkovateľa alebo Slovak Telekom;
    Účinky ukončenia zmluvy v zmysle ods. 3.1.9 písm. a) a b) nastávajú ku koncu príslušného aktuálne prebiehajúceho tridsať (30) dňového obdobia a v prípade ukončenia zmluvy v zmysle ods. 3.1.9 písm. c) nastávajú účinky ukončenia zmluvy a/alebo suspendovania zmluvy k momentu ukončenia a/alebo suspendovania služieb Slovak Telekom.
    Povinnosť Registrovaného účastníka zaplatiť za obdobie počas ktorého využíval služby Voyo plná verzia nie je ukončením zmluvy dotknutá.
   • 3.1.10 V Prípade ak Registrovaný užívateľ požiada o ukončenie poskytovania služby Voyo plná verzia prostredníctvom Užívateľského účtu Voyo a/alebo prostredníctvom [email protected] a/alebo prostredníctvom kontaktného formulára: https://Voyo.markiza.sk/kontaktny-formular, skončením príslušného aktuálne prebiehajúceho tridsať (30) dňového obdobia sa ukončí služba Voyo plná verzia, pričom Registrovaný užívateľ bude mať opäť možnosť využívať Voyo štart ako variantu služby Voyo.
    V prípade ak má Registrovaný užívateľ záujem o ukončenie poskytovania služby Voyo plná verzia vrátane Voyo štart, je potrebné túto žiadosť o ukončenie podať prostredníctvom Predajných kanálov Slovak Telekom.
   • 3.1.11 Informácia o kompatibilite je uvedená v časti „Čo potrebujete“ na https://voyo.markiza.sk/o-sluzbe/ a https://voyo.markiza.sk/podporovane-zariadenia .
 • 4. SPOLOČNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY Voyo štart A Voyo plná verzia

  • 4.1 Užívateľský účet
   • 4.1.1 Pre Registrovaného užívateľa, ktorý je registrovaný ako zákazník Slovak Telekomu a aktivoval si službu Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia vedie Prevádzkovateľ užívateľský účet (ďalej len ako „Užívateľský účet Voyo“).
   • 4.1.2 Užívateľský účet Voyo zaniká
    • a) ak si Registrovaný užívateľ v lehote 2 rokov od ukončenia posledného tridsať (30) dňového obdobia využívania služieb Voyo plná verzia neaktivoval Voyo štart a/alebo službu Voyo plná verzia; alebo
    • b) ak si Registrovaný užívateľ neaktivoval Voyo štart alebo Voyo plná verzia v lehote 2 rokov od ukončenia služby Voyo štart;
    • c) ak si Registrovaný užívateľ neaktivoval službu Voyo plná verzia alebo predplatné Voyo v lehote 2 rokov odo dňa zlúčenia účtov v zmysle ods. 2.3.3 týchto PP.
  • 4.2 Reklamácia služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia
  • 4.3 Informácie o obmedzení poskytovania služby Voyo
   • 4.3.1 Poskytovanie služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia môže byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú najmä v prípade
    • ak nedošlo k realizácii platby za službu Voyo plná verzia objednanú Registrovaným užívateľom;
    • výpadku servera/ov alebo prevádzkových porúch;
    • výpadkov telekomunikačných liniek alebo iných podobných skutočností spôsobených treťou stranou, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia a/alebo k nemožnosti vykonať platbu za službu Voyo plná verzia.
    Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia ani za akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.
  • 4.4 Ďalšie podmienky poskytovania služby Voyo štart a Voyo plná verzia
   • 4.4.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odobrať alebo pridať Tituly v rámci služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia, a tým zmeniť rozsah ponuky Titulov v balíčku služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia. Zmena ponuky Titulov v rámci služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia sa nepovažuje za zmenu týchto PP podľa ods. 5.9 nižšie.
   • 4.4.2 Prevádzkovateľ určí maximálny počet zariadení, na ktorých môže Registrovaný užívateľ službu Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia využívať. Informácie o maximálnom počte zariadení sú uvedené vo FAQ v časti „Technické informácie“. V prípade využívania služby Voyo plná verzia môže Prevádzkovateľ umožniť, že určené Tituly je možné vo vybraných mobilných aplikáciách a na podporovaných zariadeniach dočasne stiahnuť (download) a prehrať neskôr v režime offline. Pokiaľ nie je u daného určeného Titulu uvedené inak, je možné Titul stiahnuť do offline režimu na dobu 30 dní, a to za podmienok stanovených u jednotlivých Voyo služieb. Po uplynutí stanovenej doby alebo 48 hod po prvom vzhliadnutí daného Titulu dôjde k automatickému zmazaniu dočasne stiahnutého Titulu z mobilnej aplikácie a Registrovaný užívateľ si ďalej nebude môcť daný Titul v offline režime prehrať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet offline Titulov na jeden Užívateľský účet ako aj maximálny počet zariadení, ktoré môžu offline Tituly obsahovať.
   • 4.4.3 Prevádzkovateľ sprístupňuje v rámci služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia audiovizuálne diela vlastnej produkcie alebo audiovizuálne diela, na ktorých ponuku ho oprávňujú licencie udelené príslušnými oprávnenými subjektmi (ďalej len jednotlivo „Titul“ alebo spoločne len ako „Tituly“). Ak nie je výslovne stanovené inak, rozumie sa Titulom aj akýkoľvek iný predmet chránený autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom, ktorého kópia bola Prevádzkovateľom umiestnená na internetové stránky Prevádzkovateľa vrátane všetkých osobnostných prvkov v ňom obsiahnutých.
   • 4.4.4 Tituly sú Prevádzkovateľom sprístupňované buď vo forme streamingu (živé vysielanie, online knižnica Titulov na požiadanie) alebo v prípade služby Voyo plná verzia môžu byť sprístupňované aj formou dočasného stiahnutia do technického zariadenia Registrovaného užívateľa (download) na neskoršie prehratie v režime offline. Prevádzkovateľ je oprávnený k Titulom pripájať reklamu a sponzorské odkazy. Súčasťou služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia je aj odporúčanie ďalších Titulov k zhliadnutiu podľa preferencií Registrovaného užívateľa, tzv. „recommendation engine“.
   • 4.4.5 Tituly sú zabezpečené technológiou Adobe RTMP-E/SWF AES 128-bit.
   • 4.4.6 Všetky Tituly sprístupnené Prevádzkovateľom v rámci služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia v sú určené výhradne na osobné použitie Registrovaného užívateľa alebo Užívateľa na území Slovenskej republiky.
   • 4.4.7 Komerčné alebo podnikateľské použitie Titulov, popr. akékoľvek iné použitie Titulov sprístupnených Prevádzkovateľom v rámci služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia je týmito PP výslovne zakázané. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený Tituly akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito PP a príslušnými právnymi predpismi.
   • 4.4.8 Registrovaný užívateľ je povinný chrániť jeho užívateľské údaje pred zneužitím a tieto neposkytovať ani nesprístupňovať žiadnej tretej osobe.
 • 5. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  • 5.1 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:
   • funkčnosť dátovej siete užívateľa ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie;
   • výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby Voyo štart a/alebo Voyo plná verzia;
   • akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľovi vzniknú, pokiaľ užívateľ nebude včas informovaný o akýchkoľvek zmenách služieb z dôvodu, že ich pravidelne nevyužíva;
  • 5.2 Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje užívateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek služieb v rozpore s týmito PP môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže vykazovať aj znaky trestnej činnosti.
  • 5.3 Užívateľ plne zodpovedá za utajenie svojho užívateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s porušením týchto PP.
  • 5.4 Užívateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s užívaním služieb na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto PP, akékoľvek práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania služieb vo vzťahu k užívateľovi môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu užívateľa postúpené na tretie osoby.
  • 5.5 Prevádzkovateľ týmto informuje užívateľa, že za účelom zabezpečenia ľahkého, priameho a stáleho prístupu k informáciám v zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú tieto informácie uvedené v záložke „O nás/Kontakty“ dostupné na https://www.markiza.sk/o-nas/647475_kontakty.
  • 5.6 Podmienky spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Registrovaných užívateľov a Užívateľov automatizovaným aj manuálnym spôsobom, na účely plnenia zmluvy v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov, rozsahu spracovávaných údajov, ako aj právach dotknutých osôb sú dostupné na https://osobneudaje.markiza.sk/uvod/1920678_informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov a na https://osobneudaje.markiza.sk/.
  • 5.7 Súčasťou Služieb Prevádzkovateľa je aj informovanie o obsahu a novinkách ako aj zasielanie ponúk Registrovaným užívateľom.
  • 5.8 Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto PP a v súvislosti s využívaním Služieb sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • 5.9 Prevádzkovateľ si v prípade rozumnej potreby (napr. z dôvodu nepredvídateľných zmien na trhu, pri legislatívnych zmenách a pod.) vyhradzuje právo na zmenu týchto PP, pričom o týchto zmenách Registrovaného užívateľa informuje vhodným spôsobom, napr. ich zverejnením na webovej stránke, aspoň 10 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti. Registrovaný užívateľ, ktorý nesúhlasí so znením týchto PP a/alebo aktuálnym znením podmienok registrácie, môže ukončiť zmluvné vzťahy vyplývajúce z PP (a vo vzťahu k službám VOYO, ktoré využíva v zmysle príslušných ustanovení PP) za podmienok stanovených v týchto PP. Ak Registrovaný užívateľ pokračuje v užívaní niektorej zo služieb aj potom, čo zmena PP nadobudla účinnosť, považuje sa to za vyjadrenie jeho súhlasu so zmenou PP.
  • 5.10 Všetky vzťahy osobitne neupravené PP sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

  Príloha č. 1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE Voyo plná verzia

  • 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
   V prípade ak nie je v týchto Podmienkach používania uvedené inak, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy (tzn. odo dňa kedy bolo uhradené predplatné). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailom na adresu [email protected]. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý uvedený nižšie. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
  • 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
   Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä Cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, IČO: 31 444 873, email: [email protected].


  VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE VOYO

  STIAHNUŤ PRÍLOHU A VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE VOYO