Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov - VOYO

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 12330/B (ďalej len “MARKÍZA - SLOVAKIA“ alebo “MS“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “ZOOÚ“).

V tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Dotknuté osoby Účel spracúvania OÚ Právny základ spracúvania OÚ Doba spracúvania Príjemcovia
1 Užívatelia VOYO VOYO pozn. účelom je registrácia užívateľov VOYO čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 2 roky od skončenia posledného predplatného (pričom za predplatné sa pre účely týchto podmienok považuje aj sprístupnenie konkrétneho titulu), resp. v prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
2 Užívatelia VOYO, ktorí sú prémiovými klientami O2 VOYO - PRÉMIOVÍ KLIENTI O2 pozn. účelom je registrácia užívateľov VOYO, ktorí sú VIP klientami O2 čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 2 roky od skončenia posledného predplatného (pričom za predplatné sa pre účely týchto podmienok považuje aj sprístupnenie konkrétneho titulu), resp. v prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
3 Užívatelia VOYO a Užívatelia VOYO, ktorí sú prémiovými klientami O2 PRIAMY MARKEKING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO POSKYTOVANÝCH MS pozn. účelom je zasielanie informácií a newsletterov o vlastných a podobných tovaroch a službách týkajúcich sa služby VOYO čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: zasielanie newsletterov užívateľom VOYO, ktoré obsahujú marketingové informácie týkajúce sa vlastných a podobných tovarov a služieb súvisiacich so službou VOYO s cieľom informovania o novinkách, aktivitách, možnostiach VOYO a iných skutočnostiach súvisiacich s uvedenou službou 2 roky od skončenia posledného predplatného, resp. v prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newsletterov spoločnosti zabezpečujúce platobne brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
4 Zamestnanci a štatutárny orgán obchodných partnerov, spolupracujúcich osôb OBCHODNÍ PARTNERI - ÚČTOVNÍCTVO FO a PO (Business partners - accounting FO a PO) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z., zák. č. 222/2004 Z. z., zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 311/2001 Z. z., zák. č. 595/2003 Z. z., zák. č. 582/2004 Z. z., zák. č. 283/2002 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu
5 fyzické osoby uplatňujúce si práva dotknutých osôb UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB (GDPR - requests administration) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu
6 Strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV, EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania súdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca skartáciu a archiváciu, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
7 Osoby uplatňujúce si reklamáciu AGENDA REKLAMÁCIÍ - VOYO pozn. účelom je vedenie a vybavovanie reklamačného konania podľa zák. č. 250/2007 Z. z. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOST prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 250/2007 Z. z. 10 rokov po ukončení reklamácie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu a iné osoby, ktorých súčinnosť je nevyhnutná pre príslušné reklamačné konanie

MS nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. MS neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). MS nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností MS, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

MS získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb. MS môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. V prípade, ak budú spoločnosti MS poskytnuté osobné údaje od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje spoločnosti MS poskytuje disponuje súhlasom so spracovaním jej osobných údajov v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

Aj v súvislosti s účelom „VOYO PRÉMIOVÍ KLIENTI O2“ získava MS osobné údaje rovnako predovšetkým od dotknutých osôb. Zo strany O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava je MS poskytované len tzv. user ID ako anonymný identifikátor, ktorý slúži len na overenie toho, že daná registrujúca sa dotknutá osoba patrí medzi prémiových klientov O2.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • 1) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • 2) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • 3) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
  • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
  • c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  • d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  • e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 • 4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  • a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA overiť správnosť osobných údajov;
  • b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • c) MS už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • 5) na základe žiadosti vyžadovať od MS osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré MS poskytla, a ak je to technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • 6) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 • 7) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu MS ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by MS vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 • 8) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na adresu Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje – VOYO“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), MS má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na MS, a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na oddelení auditu MS.