Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov - VOYO

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 12330/B (ďalej len “MARKÍZA - SLOVAKIA“ alebo “MS“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “ZOOÚ“).

V tabuľke nižšie sú uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie príjemcov ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Dotknuté osoby Účel spracúvania OÚ Právny základ spracúvania OÚ Doba spracúvania Príjemcovia
1 Užívatelia VOYO VOYO pozn. účelom je zriadenie užívateľského účtu za účelom možnosti využívať službu VOYO ččl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie, resp. ukončenia skúšobného obdobia; a to podľa toho či užívateľ využil skúšobné obdobie.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby VOYO.sk a/alebo PR služby
2 Užívatelia VOYO, ktorí sú prémiovými klientami O2 VOYO - PRÉMIOVÍ KLIENTI O2 pozn. účelom je zriadenie užívateľského účtu za účelom možnosti využívať službu VOYO pre užívateľov, ktorí sú VIP klientami O2 čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie, resp. ukončenia skúšobného obdobia; a to podľa toho či užívateľ využil skúšobné obdobie.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby VOYO.sk a/alebo PR služby
3 Užívatelia, ktorí využili skúšobné obdobie VOYO – DATABÁZA UŽÍVATEĽOV, KTORÍ VYUŽILI SKÚŠOBNÉ OBDOBIE pozn. účelom je evidencia nevyhnutných identifikačných údajov osôb, ktoré využili skúšobné obdobie (tj. službu VOYO.sk zadarmo) pre možnosť posúdenia oprávnenosti ich nároku na využitie skúšobného obdobia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 1 rok odo dňa ukončenia skúšobného obdobia subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby VOYO.sk a/alebo PR služby
4 Užívatelia VOYO a Užívatelia VOYO, ktorí sú prémiovými klientami O2 PRIAMY MARKEKING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS pozn. účelom je zasielanie informácií a newsletterov o vlastných a podobných tovaroch a službách týkajúcich sa služby VOYO.SK čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: zasielanie newsletterov užívateľom VOYO, ktoré obsahujú marketingové informácie týkajúce sa vlastných a podobných tovarov a služieb súvisiacich so službou VOYO s cieľom informovania o novinkách, aktivitách, možnostiach VOYO a iných skutočnostiach súvisiacich s uvedenou službou 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie, resp. ukončenia skúšobného obdobia; a to podľa toho či užívateľ využil skúšobné obdobie.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newsletterov spoločnosti zabezpečujúce platobne brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby VOYO.sk a/alebo PR služby
5 Užívatelia VOYO a Užívatelia VOYO, ktorí sú prémiovými klientami O2 PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS1 pozn. účelom je profilovať dotknuté osoby prostredníctvom aktivít na VOYO.sk a platformách MS a zasielať im personalizované reklamy, a to aj prostredníctvom nástrojov sociálnych sietí ako je napr. Facebook, Instagram, Youtube, vrátane zasielania cielenej reklamy prostredníctvom sociálnych sietí čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY Údaje sa uchovávajú po dobu udelenia súhlasu až do 2 rokov od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného do 2 rokov odo dňa registrácie, resp. ukončenia skúšobného obdobia; a to podľa toho či užívateľ využil skúšobné obdobie.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newsletterov spoločnosti zabezpečujúce platobne brány a mobilní operátori, subjekty zabezpečujúce správu profilov MS na sociálnych sieťach, subjekty zabezpečujúce manažment on-line reklám a reklám na sociálnych sieťach, subjekty poskytujúce public relation služby v súvislosti so správou sociálnych sietí, prevádzkovatelia sociálnych sietí, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby VOYO.sk
6 Zamestnanci a štatutárny orgán obchodných partnerov, spolupracujúcich osôb OBCHODNÍ PARTNERI - ÚČTOVNÍCTVO FO a PO (Business partners - accounting FO a PO) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z., zák. č. 222/2004 Z. z., zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 311/2001 Z. z., zák. č. 595/2003 Z. z., zák. č. 582/2004 Z. z., zák. č. 283/2002 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu
7 Záujemcovia o online obsahové služby; klienti online obsahových služieb AGENDA CEZHRANIČNÉHO PRENOSU ONLINE OBSAHOVÝCH SLUŽIEB čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia EP a Rady EU č. 2017/1128 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu OÚ sa po dokončení každého overenia okamžite zlikvidujú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, osoby, ktorých súčinnosť je nevyhnutná pre príslušné reklamačné konanie, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby VOYO.sk a/alebo PR služby
8 Fyzické osoby uplatňujúce si práva dotknutých osôb UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB (GDPR - requests administration) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu
9 Strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV, EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania súdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca skartáciu a archiváciu, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
10 Osoby uplatňujúce si reklamáciu AGENDA REKLAMÁCIÍ - VOYO pozn. účelom je vedenie a vybavovanie reklamačného konania podľa zák. č. 250/2007 Z. z. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOST prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 250/2007 Z. z. 10 rokov po ukončení reklamácie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu a iné osoby, ktorých súčinnosť je nevyhnutná pre príslušné reklamačné konanie, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby VOYO.sk a/alebo PR služby

1V prípade využívania nástrojov sociálnej sieti Facebook, Instagram, Youtube môžu byť MS a Facebook, resp. MS a Google spoločnými prevádzkovateľmi.

OSOBITNE K PERSONALIZOVANÝM MARKETINGOVÝM AKTIVITÁM
(tj. účel „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS “)

MS v zásade nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania., a to okrem prípadov, keď MS výslovne pre daný účel spracúvania OÚ uvádza inak (tj. napr. účel „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS“). Za predpokladu, že na to dotknutá osoba udelí súhlas, MS OÚ dotknutej osoby získané na tieto účely vo vzťahu k produktom MS profiluje, nakoľko MS má záujem poskytovať informácie o svojich produktoch a podobných skutočnostiach prostredníctvom cielenia personalizovaných reklám prostredníctvom a na sociálnych sieťach ( napr. sociálna sieť Facebook, Instagram, Youtube). Záujmom MS je na mieru prispôsobiť dotknutej osobe zobrazované reklamy podľa (i) údajov, ktoré dotknutá osoba MS poskytla; alebo (ii) podľa údajov, ktoré MS získala pri využívaní jej služieb; a zároveň podľa (iii) údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla danému prevádzkovateľovi sociálnej siete a/alebo prevádzkovateľovi daného analytického nástroja; alebo podľa (iv) údajov, ktorými prevádzkovateľ danej sociálnej siete a/alebo prevádzkovateľ daného analytického nástroja disponuje vďaka aktivitám dotknutej osoby na sociálnych sieťach. Inak povedané, OÚ poskytnuté MS sú za účelom vytvorenia cieľových skupín dočasne prepojené s údajmi prevádzkovateľa sociálnej siete a/alebo prevádzkovateľa daného analytického nástroja. V prípade, ak dotknutá osoba udelí MS na uvedené súhlas, MS sa bude snažiť dotknutej osobe poskytovať informácie práve o tých produktoch MS, ktoré sú vzhľadom na informácie ktoré MS v súvislosti s profilovaním danej dotknutej osoby získala pre danú dotknutú osobu tzv. „šité na mieru“ (pôjde o personalizovanú reklamu).

Facebook a Instagram:
Prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len “Facebook“), ktorá v súvislosti s tým spracúva OÚ tak, ako je to opísané v politike Facebooku tu: https://www.facebook.com/policy a Instagramu tu: https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp.

Za účelom cielenia reklamy prostredníctvom sociálnych sietí prevádzkovaných spoločnosťou Facebook, môže MS a spoločnosť Facebook vystupovať spolu s MS ako spoločný prevádzkovateľ, pričom OÚ získané na tento účel sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi MS a Facebookom. Dohoda k sociálnej sieti Facebook je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum a k sociálnej sieti Instagram tu https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388. V takomto prípade sú OÚ spracúvané aj spoločnosťou Facebook a MS nad nimi spravidla nemá takú kontrolu. Prosím vezmite na vedomie, že MS zodpovedá iba za jej vlastné marketingové aktivity a jej vlastné kampane na jej oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach, ktoré ďalej vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia. MS nemá kontrolu nad OÚ, ktoré spracúvajú sociálne siete vo svojom mene.

Facebook pri poskytovaní svojich služieb môže vystupovať vo vzťahu k MS z pohľadu ochrany OÚ aj v pozícii jej sprostredkovateľa. Viac informácií nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. V takomto prípade sú poskytnuté OÚ pod kontrolou MS.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook a s tým súvisiacich právach dotknutých osôb, a o možnostiach ochrany Vášho súkromia, vrátane informácií o možnostiach kontaktovania Facebooku ohľadom spracúvania OÚ, nájdete v informáciách o ochrane údajov na Facebooku dostupných tu https://www.facebook.com/about/privacy/ a v informáciách o ochrane údajov na Instagrame dostupných tu: https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp.

Google:
V prípade spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin (ďalej len „Google“) využíva MS služby kde je Google voči MS pri poskytovaní niektorých služieb v postavení jej sprostredkovateľa. MS má za týmto účelom so spoločnosťou Google uzatvorenú zmluvu podľa čl. 28 ods. 3 GDPR. Spoločnosť Google spracúva OÚ tak, ako je to opísané v politike ich spoločnosti dostupnej tu https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de.

Spoločnosť Google je prevádzkovateľom sociálnej siete Youtube. Viac o podmienkach spracúvania OÚ prostredníctvom siete Youtube nájdete na https://support.google.com/youtube/answer/9315727?hl=sk&ref_topic=9386940. Prosím vezmite na vedomie, že za účelom cielenia reklamy prostredníctvom sociálnej siete Youtube môže Google spolu s MS vystupovať aj ako spoločný prevádzkovateľ, pričom OÚ získané na tento účel sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi MS a Google.

V súvislosti s problematikou spracúvania OÚ môžete spoločnosť Google kontaktovať postupom uvedeným tu https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo prípadne tu https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=sk. Zodpovednú osobu za spracúvanie OÚ zo strany spoločnosti Google môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form.

VŠEOBECNE:
V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností MS, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

MS získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. MS môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov (napr. sociálne siete ako Facebook, Instagram, Youtube) a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. Viac informácií o spracúvaní OÚ v súvislosti s používaním sociálnych sietí je dostupných na https://osobneudaje.markiza.sk/ v časti „Sociálne siete“. V prípade, ak budú spoločnosti MS poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje spoločnosti MS poskytuje disponuje súhlasom so spracúvaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

Aj v súvislosti s účelom „VOYO PRÉMIOVÍ KLIENTI O2“ získava MS osobné údaje rovnako predovšetkým od dotknutých osôb. Zo strany O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava je MS poskytované len tzv. user ID ako anonymný identifikátor, ktorý slúži len na overenie toho, že daná registrujúca sa dotknutá osoba patrí medzi prémiových klientov O2.

OÚ získané na účely „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝCH SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS“ sú spracúvané na základe súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním požiadavky na voyo@markiza.sk. Prosím vezmite na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ poskytnutých spracúvaných ešte pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba tiež môže použiť nástroje vyvinuté v rámci samoregulácie sektora online marketingovej komunikácie, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices alebo tu: http://www.youronlinechoices.eu/.

Informácie a spôsoby, ako vypnúť inzertné funkcie, nájdete v nastavenia Vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti. Pre zmenu nastavenia danej sociálnej siete je nutné sa prihlásiť do svojho účtu na príslušnej sociálnej sieti.

Pre prístup k službám, ktoré sú dostupné len pre prihlásených užívateľov MS môže návštevník webstránky využiť aj jeho účty na sociálnych sieťach, prostredníctvom technológie cookies alebo prostredníctvom aplikácií poskytovaných príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete. Informácie o spracúvaní OÚ na tieto účely sú dostupné na https://osobneudaje.markiza.sk/ v časti „Pravidlá používania súborov cookies“ a v časti „Sociálne siete“. V prípade, ak sa rozhodnete k našim službám prihlásiť prostredníctvom dostupnej sociálnej siete, prevádzkovateľ danej sociálnej siete nám môže sprístupniť niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na Vaše prihlásenie na používanie našich služieb (tj. predovšetkým meno, priezvisko, e-mail a fotografia).

MS nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania OÚ. MS neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo EÚ/EHS), v prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby však prenos OÚ do tretích krajín získaných na účely „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS“ môže vykonávať poskytovateľ konkrétnej sociálnej siete. MS si svojich partnerov starostlivo vyberá a volí si takého prevádzkovateľa sociálnej siete, ktorý v prípade, ak má dochádzať k prenosu OÚ do tretích krajín, zaručuje primeranú ochrana práv dotknutých osôb a dodržiavanie noriem EÚ a dodržiavanie základných štandardov EÚ pre ochranu súkromia, a to najmä prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek ako napr. v prípade sociálnej siete Facebook zverejnených tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, alebo Google zverejnených tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/sccs/.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • 1) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • 2) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • 3) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
  • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
  • c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  • d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  • e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 • 4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  • a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA overiť správnosť osobných údajov;
  • b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • c) MS už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • 5) na základe žiadosti vyžadovať od MS osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré MS poskytla, a ak je to technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • 6) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať;
 • 7) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu MS ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by MS vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);
 • 8) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na adresu Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje – VOYO“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), MS má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na MS, a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese GDPR.general@markiza.sk alebo u zodpovednej osoby CME na adrese DPO@cme.net . Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza aj na oddelení auditu MS.