Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov - INTERNETOVÉ STRÁNKY, APLIKÁCIE A S NIMI SÚVISIACE SLUŽBY MS

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, zapísaná v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 12330/B (ďalej len “MARKÍZA - SLOVAKIA“ alebo “MS“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “ZOOÚ“).

V tabuľke nižšie sú uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len “OÚ“) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie príjemcov ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

V prípade, ak ste sa zaregistrovali a nevyužívate platené služby, tak sa na Vás táto informácia môže vzťahovať v nasledovnom rozsahu, a to v závislosti od určeného okruhu dotknutých osôb: účel č. 1; účel č. 2; účel č. 3; účel č. 14 až 18.

V prípade, ak ste sa zaregistrovali a využívate aj niektorú z našich platených služieb, tak sa na Vás táto informácia môže vzťahovať v nasledovnom rozsahu, a to v závislosti od určeného okruhu dotknutých osôb: účel č. 4 až 19.

Účel č. 7 a účel č. 9 sa vzťahuje na osoby zúčastňujúce sa na testovaní.

Dotknuté osoby Účel spracúvania OÚ Právny základ spracúvania OÚ Doba spracúvania Príjemcovia
1 Užívatelia internetových stránok, aplikácií a s nimi súvisiacich služieb vyžadujúcich si registráciu INTERNETOVÉ STRÁNKY, APLIKÁCIE A SLUŽBY MS VYŽADUJÚCE SI REGISTRÁCIU pozn. účelom je registrácia užívateľov internetových stránok, aplikácií a s nimi súvisiacich služieb čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 2 roky od posledného prihlásenia sa do svojho užívateľského účtu bez predplatného subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
2 Užívatelia internetových stránok, aplikácií a s nimi súvisiacich služieb vyžadujúcich si registráciu PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K INTERNETOVÝM STRÁNKAM, APLIKÁCIÁM A SLUŽBÁM MS VYŽADUJÚCICH SI REGISTRÁCIU pozn. účelom je zasielanie informácií a newslettrov o vlastných a podobných tovaroch a službách týkajúcich sa internetových stránok, aplikácií a s nimi súvisiacich služieb čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: zasielanie newslettrov užívateľom služby, ktoré obsahujú marketingové informácie týkajúce sa vlastných a podobných tovarov a služieb súvisiacich so službou markizaplus.sk s cieľom informovania o novinkách, aktivitách, možnostiach služby a iných skutočnostiach súvisiacich s uvedenou službou 2 roky od posledného prihlásenia sa do svojho užívateľského účtu bez predplatného subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newslettrov, spoločnosti zabezpečujúce platobne brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
3 Užívatelia internetových stránok, aplikácií a s nimi súvisiacich služieb vyžadujúcich si registráciu PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K INTERNETOVÝM STRÁNKAM, APLIKÁCIÁM A SLUŽBÁM MS VYŽADUJÚCICH SI REGISTRÁCIU A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS1 pozn. účelom je profilovať dotknuté osoby prostredníctvom aktivít na internetových stránkach, aplikáciách a s nimi súvisiacich služieb MS a zasielať im personalizované reklamy, a to aj prostredníctvom nástrojov sociálnych sietí ako je napr. Facebook, Instagram, Youtube, vrátane zasielania cielenej reklamy prostredníctvom sociálnych sietí čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY Údaje sa uchovávajú po dobu udelenia súhlasu až do: (a) 2 rokov od posledného prihlásenia sa do svojho užívateľského účtu bez predplatného subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newsletterov spoločnosti zabezpečujúce platobne brány a mobilní operátori, subjekty zabezpečujúce správu profilov MS na sociálnych sieťach, subjekty zabezpečujúce manažment on-line reklám a reklám na sociálnych sieťach, subjekty poskytujúce public relation služby v súvislosti so správou sociálnych sietí, prevádzkovatelia sociálnych sietí, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
4 Užívatelia Voyo Voyo pozn. účelom je zriadenie užívateľského účtu za účelom možnosti využívať službu Voyo ččl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie, resp. ukončenia skúšobného obdobia; a to podľa toho či užívateľ využil skúšobné obdobie.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby voyo.sk a/alebo PR služby
5 Užívatelia Voyo, ktorí sú prémiovými klientami O2 VOYO - PRÉMIOVÍ KLIENTI O2 pozn. účelom je zriadenie užívateľského účtu za účelom možnosti využívať službu Voyo pre užívateľov, ktorí sú VIP klientami O2 čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie, resp. ukončenia skúšobného obdobia; a to podľa toho či užívateľ využil skúšobné obdobie.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby voyo.sk a/alebo PR služby
6 Užívatelia Voyo, ktorí sú vybranými klientami Slovak Telekom, a.s. VOYO - VYBRANÍ KLIENTI SLOVAK TELEKOM pozn. účelom je zriadenie užívateľského účtu za účelom možnosti využívať službu Voyo vo zvolenej verzii pre užívateľov, ktorí sú vybranými klientami Slovak Telekom, a.s. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa skončenia poskytovania služby.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 2081/B za účelom, poskytovania služieb súvisiacich so službou Voyo; subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby Voyo.sk a/alebo PR služby
7 Osoby zúčastňujúce sa na testovaní TESTOVANIE – SLOVAK TELEKOM Pozn. účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie testovania služby VOYO pre vybraných klientov SLOVAK TELEKOM čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré sa zúčastnia testovania služby Voyo pre vybraných klientov SLOVAK TELEKOM. Prevádzkovateľ má záujem, aby služba bezproblémovo fungovala a testovanie nerobí na reálnych dátach, ale vytvára testovaciu verziu. MS má záujem poskytovať kvalitné služby a chce chrániť svoj majetok a dobré meno. 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa skončenia poskytovania služby.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 2081/B za účelom, poskytovania služieb súvisiacich so službou Voyo
8 Užívatelia VOYO, ktorí sú vybranými klientami DIGI SLOVAKIA, s.r.o. VOYO - VYBRANÍ KLIENTI DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pozn. účelom je zriadenie užívateľského účtu za účelom možnosti využívať službu VOYO vo zvolenej verzii pre užívateľov, ktorí sú vybranými klientami DIGI SLOVAKIA, s.r.o. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa skončenia poskytovania služby.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť Slovak DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 24813/B za účelom, poskytovania služieb súvisiacich so službou VOYO; subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby VOYO.sk a/alebo PR služby
9 Osoby zúčastňujúce sa na testovaní TESTOVANIE – DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Pozn. účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie testovania služby VOYO pre vybraných klientov DIGI SLOVAKIA, s.r.o. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré sa zúčastnia testovania služby VOYO pre vybraných klientov DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Prevádzkovateľ má záujem, aby služba bezproblémovo fungovala a testovanie nerobí na reálnych dátach, ale vytvára testovaciu verziu. MS má záujem poskytovať kvalitné služby a chce chrániť svoj majetok a dobré meno. 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa skončenia poskytovania služby.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť Slovak DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 24813/B za účelom, poskytovania služieb súvisiacich so službou VOYO
10 Užívatelia, ktorí využili skúšobné obdobie VOYO – DATABÁZA UŽÍVATEĽOV, KTORÍ VYUŽILI SKÚŠOBNÉ OBDOBIE pozn. účelom je evidencia nevyhnutných identifikačných údajov osôb, ktoré využili skúšobné obdobie (tj. službu voyo.sk zadarmo) pre možnosť posúdenia oprávnenosti ich nároku na využitie skúšobného obdobia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba 1 rok odo dňa ukončenia skúšobného obdobia subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby voyo.sk a/alebo PR služby
11 Užívatelia Voyo a Užívatelia Voyo, ktorí sú prémiovými klientami O2. Užívatelia Voyo, ktorí sú vybranými klientami Slovak Telekom, a.s., Užívatelia VOYO, ktorí sú vybranými klientami DIGI SLOVAKIA, s.r.o. PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS pozn. účelom je zasielanie informácií a newsletterov o vlastných a podobných tovaroch a službách týkajúcich sa služby voyo.sk čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: zasielanie newsletterov užívateľom Voyo, ktoré obsahujú marketingové informácie týkajúce sa vlastných a podobných tovarov a služieb súvisiacich so službou Voyo s cieľom informovania o novinkách, aktivitách, možnostiach Voyo a iných skutočnostiach súvisiacich s uvedenou službou 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie, resp. ukončenia skúšobného obdobia; a to podľa toho či užívateľ využil skúšobné obdobie.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newsletterov spoločnosti zabezpečujúce platobne brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby voyo.sk a/alebo PR služby
12 Užívatelia Voyo a Užívatelia Voyo, ktorí sú prémiovými klientami O2. Užívatelia Voyo, ktorí sú vybranými klientami Slovak Telekom, a.s. Užívatelia VOYO, ktorí sú vybranými klientami DIGI SLOVAKIA, s.r.o. PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING S PROFILOVANÍM AKTIVÍT VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS pozn. účelom je profilovať dotknuté osoby prostredníctvom aktivít na voyo.sk a platformách MS a zasielať im personalizované informácie a newslettereo vlastných a podobných tovaroch a službách týkajúcich sa služby voyo.sk čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom je: zasielanie personalizovaných newsletterov užívateľom Voyo, ktoré obsahujú marketingové informácie týkajúce sa konkrétnych vlastných a podobných tovarov a služieb súvisiacich so službou Voyo s cieľom cieleného informovania o tých novinkách, aktivitách, možnostiach Voyo a iných skutočnostiach súvisiacich s uvedenou službou, ktoré sú personalizované vzhľadom na informácie, ktoré dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla, alebo počas využívania služby o nej prevádzkovateľ získal. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytnúť dotknutej osobe čo najadresnejšie informácie, aby aj naďalej využívala jeho služby. 2 roky od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného 2 roky odo dňa registrácie, resp. ukončenia skúšobného obdobia; a to podľa toho či užívateľ využil skúšobné obdobie.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newsletterov spoločnosti zabezpečujúce platobne brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby voyo.sk a/alebo PR služby
13 Užívatelia Voyo a Užívatelia Voyo, ktorí sú prémiovými klientami O2. Užívatelia Voyo, ktorí sú vybranými klientami Slovak Telekom, a.s. Užívatelia VOYO, ktorí sú vybranými klientami DIGI SLOVAKIA, s.r.o. PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS1 pozn. účelom je profilovať dotknuté osoby prostredníctvom aktivít na voyo.sk a platformách MS a zasielať im personalizované reklamy, a to aj prostredníctvom nástrojov sociálnych sietí ako je napr. Facebook, Instagram, Youtube, vrátane zasielania cielenej reklamy prostredníctvom sociálnych sietí čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY Údaje sa uchovávajú po dobu udelenia súhlasu až do 2 rokov od skončenia posledného predplatného.

V prípade registrácie bez predplatného do 2 rokov odo dňa registrácie, resp. ukončenia skúšobného obdobia; a to podľa toho či užívateľ využil skúšobné obdobie.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newsletterov spoločnosti zabezpečujúce platobne brány a mobilní operátori, subjekty zabezpečujúce správu profilov MS na sociálnych sieťach, subjekty zabezpečujúce manažment on-line reklám a reklám na sociálnych sieťach, subjekty poskytujúce public relation služby v súvislosti so správou sociálnych sietí, prevádzkovatelia sociálnych sietí, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby voyo.sk, Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 2081/B za účelom získavania súhlasov, DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 24813/B za účelom získavania súhlasov
14 Zamestnanci a štatutárny orgán obchodných partnerov, spolupracujúcich osôb OBCHODNÍ PARTNERI - ÚČTOVNÍCTVO FO a PO (Business partners - accounting FO a PO) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 431/2002 Z. z., zák. č. 222/2004 Z. z., zák. č. 40/1964 Zb., zák. č. 311/2001 Z. z., zák. č. 595/2003 Z. z., zák. č. 582/2004 Z. z., zák. č. 283/2002 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu
15 Záujemcovia o online obsahové služby; klienti online obsahových služieb AGENDA CEZHRANIČNÉHO PRENOSU ONLINE OBSAHOVÝCH SLUŽIEB čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia EP a Rady EU č. 2017/1128 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu OÚ sa po dokončení každého overenia okamžite zlikvidujú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, osoby, ktorých súčinnosť je nevyhnutná pre príslušné reklamačné konanie, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby voyo.sk a/alebo PR služby
16 Fyzické osoby uplatňujúce si práva dotknutých osôb UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSOB (GDPR - requests administration) čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu
17 Strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby AGENDA VYBAVOVANIA SÚDNYCH SPOROV, EXEKÚCIÍ, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 10 rokov po právoplatnom skočení príslušného konania súdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosť zabezpečujúca skartáciu a archiváciu, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
18 Osoby uplatňujúce si reklamáciu AGENDA REKLAMÁCIÍ pozn. účelom je vedenie a vybavovanie reklamačného konania podľa zák. č. 250/2007 Z. z. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - nevyhnutné na splnenie ZÁKONNÝCH POVINNOST prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 250/2007 Z. z. 10 rokov po ukončení reklamácie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a skartáciu a iné osoby, ktorých súčinnosť je nevyhnutná pre príslušné reklamačné konanie, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby voyo.sk a/alebo PR služby, Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 2081/B za účelom vybavenia reklamácií, DIGI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 24813/B za účelom získavania súhlasov
19 Osoby ktoré prejavili záujem o zasielanie newslettrov tvnoviny.sk obsahujúcich najdôležitejšie udalosti správ dňa NEWSLETTER – NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI DŇA TVNOVINY.SK pozn. účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie informácií/správo najdôležitejších udalostiach dňa z webovej stránky tvnoviny.sk čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 6 mesiacov od poslednej aktivity subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newsletterov, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby a/alebo PR služby
20 Osoby ktoré prejavili záujem o zasielanie newslettrov markiza.sk obsahujúcich najdôležitejšie udalosti správ dňa NEWSLETTER – NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI DŇA MARKIZA.SK pozn. účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie informácií/správ o najdôležitejších udalostiach dňa z webovej stránky markiza.sk čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 6 mesiacov od poslednej aktivity subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti poskytujúce IT riešenia pre rozposielanie newsletterov, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjekty zabezpečujúce nahrávanie a správu obsahu služby a/alebo PR služby
21 Komunikujúca osoba AGENDA KOMUNIKÁCIE Pozn.-účelom spracúvania osobných údajov je zaznamenanie komunikácie s cieľom skvalitnenia služieb, informovania o poskytovaných službách a vybavovania požiadaviek čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - OPRÁVNENÝ ZÁUJEM Oprávneným záujmom MS je identifikovať osobu s ktorou komunikuje za účelom vybavenia jej požiadavky. MS má oprávnený záujem na zdokumentovaní požiadaviek dotknutej osoby z cieľom vybaviť jej žiadosť, poskytnúť adekvátne informácie. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytovať kvalitné služby V prípade hovoru 14 dní odo dňa vyhotovenia zvukovej nahrávky. V prípade emailovej komunikácie 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bol email prijatý subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; odborní konzultanti, poradcovia, a dodávatelia, ktorí poskytujú zákaznícku podporu a ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca agendu call centra a to najmä komunikáciu s dotknutou osobou, uchovávanie a likvidáciu nahrávky
22 Užívatelia VOYO a Užívatelia VOYO, ktorí sú prémiovými klientami O2, Užívatelia VOYO, ktorí sú vybranými klientami Slovak Telekom, a.s., Užívatelia VOYO, ktorí sú vybranými klientami DIGI SLOVAKIA, s.r.o., ktorí vyplnili dotazníky AGENDA DOTAZNÍKOV Pozn. účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie spätnej väzby prostredníctvom vyplnenia dotazníkov ohľadom služby VOYO čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY pozn. udelenie súhlasu je vyplnenie dotazníkov alebo prihlásenie sa na odber dotazníkov v prípade ak zaklikne vo svojom profile na NASTAVENIA a kliknete na Nastavenia oznámení a vyberiete si odber dotazníkov 2 roky od poslednej aktivity v prípade účasti vyplnenia na prieskume ; spokojnostiv dotazníku. Obsah prieskumu spokojnosti bude anonymizovaný. subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytovateľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti

1V prípade využívania nástrojov sociálnej sieti Facebook, Instagram, Youtube môžu byť MS a Facebook, resp. MS a Google spoločnými prevádzkovateľmi.

OSOBITNE K PERSONALIZOVANÝM MARKETINGOVÝM AKTIVITÁM

A. Účel „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K INTERNETOVÝM STRÁNKAM, APLIKÁCIÁM A SLUŽBÁM MS VYŽADUJÚCICH SI REGISTRÁCIU A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS“ a účel „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING S PROFILOVANÍM AKTIVÍT VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS“

MS v zásade nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania. V prípade zasielania marketingových informácií vo všeobecnosti posiela rovnaké informácie všetkým dotknutým osobám. V určitých prípadoch zasiela personalizovaný priamy marketing. Informácie o dotknutej osoby získava nielen priamo od nej pri registrácii, ale aj počas využívania služby. Záujmom MS je na mieru prispôsobiť dotknutej osobe marketingové informácie podľa (i) údajov, ktoré dotknutá osoba MS poskytla ako povinné údaje za účelom využívania danej služby MS (najmä e-mail, ale v prípade niektorých platených služieb aj IP, adresa, meno, priezvisko, pohlavie) a ako nepovinné údaje za účelom využívania danej služby MS (napr. dátum narodenia, programové preferencie, hobby, autentifikátor podľa nariadenia EP a Rady č. 2017/1128 o portabilite); alebo (ii) podľa údajov, ktoré MS získala o užívateľovi pri využívaní jej danej služby MS (napr. informácie o tom, ktoré články, filmy, seriály, relácie, dokumenty a obsah užívateľ prezerá alebo ho zaujímajú; alebo (iii) podľa údajov o stave predplatného služby VOYO (zastavenie alebo predĺženie predplatného, informácie o prípadných chybách pri platbe); alebo (iv) podľa údajov o aktivite užívateľa na MS newslettre súvisiace s danou službou alebo ňou podobných služieb (tj. či užívateľ klikol na odkaz v newslettri/otvoril e-mail); alebo podľa (v) údajov o zariadeniach na akých užívateľ využíva služby alebo (vi) podľa údajov o interakcii s ďalšími MS kanálmi (napr. mobilná push notifikácia, notifikácia v prehliadači, SMS, reklamné bannery, plochy a ďalšie reklamné formáty). Zozbierané údaje v súvislosti s využívaním danej služby MS a nej podobných služieb umožnia MS lepšie analyzovať správanie, záujmy, preferencie a možnosti užívateľa, na základe čoho môže MS užívateľa profilovať a ponúknuť mu tak automaticky službu v takom formáte ako požaduje, ďalej slúžia na riešenie chýb a rýchlejšiu a lepšiu komunikáciu s užívateľom. MS sa týmto spôsobom bude snažiť užívateľovi poskytovať informácie práve o tých produktoch MS, ktoré sú vzhľadom na informácie, ktoré MS v súvislosti s vyššie uvedeným profilovaním daného užívateľka získala pre daného užívateľa, tj. aby užívateľovi poskytla tzv. „služby šité na mieru“ (pôjde teda o personalizovanú reklamu a ponuku). Zasielanie personalizovaných reklám a ponúk zároveň zlepšuje skúsenosti so službami MS, odporučenie relevantného obsahu a prípadne aj ponuku limitovaných marketingových ponúk.

MS si na účely personalizovaného profilovania nastaví procesy „delenia“ užívateľov na rôzne skupiny podľa údajov, ktoré o nich spracúva (tj. užívateľov profiluje) a následne im podľa toho doporučuje obsah, tak aby bol tento prispôsobený pre konkrétneho užívateľa. MS napr. zašle newsletter, ktorý obsahuje ponuku filmov o ktoré by mohol mať užívateľ záujem; alebo MS zašle prostredníctvom e-mailu užívateľovi voucher s možnosťou pokračovania v predplatnom a pod. Tento proces je relevantný pre rozhodovací automatizovaný proces z dôvodu, že MS si tak vie automaticky vytvoriť niekoľko rôznych profilov užívateľov a efektívnejšie s nimi komunikovať a ponúkať im svoje služby podľa ich preferencií. MS spracúva osobné údaje automatizovaným spôsobom s možným ľudským zásahom. Prosím vezmite na vedomie, že v uvedenom prípade ide o zacielenie reklamy nielen na základe poskytnutých údajov, ale aj pozorovaných a odvodených údajov.

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje na základe oprávneného záujmu, ktorým je poskytovať užívateľom ako dotknutým osobám také informácie, ktoré by mohli byť pre daného užívateľa zaujímavé a boli by adresné. Užívateľ má ako dotknutá osoba právo kedykoľvek u MS NAMIETAŤ takéto spracúvanie, a to na adrese prevádzkovateľa alebo u zodpovednej osoby [email protected]. Viac k právam je uvedené nižšie.

B. Účel „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS“

V prípade účelu „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH VO VZŤAHU K SLUŽBÁM VOYO.SK A PODOBNÝM SLUŽBÁM POSKYTOVANÝCH MS“ dochádza za predpokladu, že na to dotknutá osoba udelí súhlas k profilovaniu OÚ automatizovaným spôsobom s možným ľudským zásahom. V uvedenom prípade ide o zacielenie reklamy nielen na základe poskytnutých údajov, ale aj pozorovaných a odvodených údajov, pričom za týmto účelom sú využívané údaje získané aj prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré daný užívateľ navštevuje, ako aj nástroje, ktoré tieto sociálne siete poskytujú.

Prosím vezmite na vedomie, že v tomto prípade môžu byť Vaše OÚ spracúvané spoločne medzi MS a danou sociálnou sieťou prostredníctvom ktorej sa zasiela personalizovaný priamy marketing. Napríklad v prípade spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len “Facebook“) bola vzájomná spolupráca spoločných prevádzkovateľov deklarovaná v písomnej zmluve podľa čl. 26 GDPR, ktorá sa uzatvorila na dobu trvania spolupráce a spoločnej tvorby a určuje podmienky spracúvania OÚ medzi týmito spoločnými prevádzkovateľmi (tj. MS a spoločnosťou Facebook). Podrobnosti ako sa spoloční prevádzkovatelia dohodli nájdete tu https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

MS OÚ dotknutej osoby získané na tieto účely vo vzťahu k produktom MS profiluje, nakoľko MS má záujem poskytovať informácie o svojich produktoch a podobných skutočnostiach prostredníctvom cielenia personalizovaných reklám prostredníctvom a na sociálnych sieťach (napr. sociálna sieť Facebook, Instagram, Youtube). Záujmom MS je na mieru prispôsobiť dotknutej osobe zobrazované reklamy podľa (i) údajov, ktoré dotknutá osoba MS poskytla; alebo (ii) podľa údajov, ktoré MS získala pri využívaní jej služieb; a zároveň podľa (iii) údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla danému prevádzkovateľovi sociálnej siete a/alebo prevádzkovateľovi daného analytického nástroja; alebo podľa (iv) údajov, ktorými prevádzkovateľ danej sociálnej siete a/alebo prevádzkovateľ daného analytického nástroja disponuje vďaka aktivitám dotknutej osoby na sociálnych sieťach. Inak povedané, OÚ poskytnuté MS sú za účelom vytvorenia cieľových skupín dočasne prepojené s údajmi prevádzkovateľa sociálnej siete a/alebo prevádzkovateľa daného analytického nástroja. V prípade, ak dotknutá osoba udelí MS na uvedené súhlas, MS sa bude snažiť dotknutej osobe poskytovať informácie práve o tých produktoch MS, ktoré sú vzhľadom na informácie ktoré MS v súvislosti s profilovaním danej dotknutej osoby získala pre danú dotknutú osobu tzv. „šité na mieru“ (pôjde o personalizovanú reklamu).

Facebook a Instagram:
Prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram je spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited., so sídlom 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len “Facebook“), ktorá v súvislosti s tým spracúva OÚ tak, ako je to opísané v politike Facebooku tu: https://www.facebook.com/policy a Instagramu tu: https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp.

Za účelom cielenia reklamy prostredníctvom sociálnych sietí prevádzkovaných spoločnosťou Facebook, môže MS a spoločnosť Facebook vystupovať spolu s MS ako spoločný prevádzkovateľ, pričom OÚ získané na tento účel sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi MS a Facebookom. Podrobnosti o spolupráci sú upravené v Dohode k sociálnej sieti Facebook je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.a k sociálnej sieti Instagram tu https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388. V takomto prípade sú OÚ spracúvané aj spoločnosťou Facebook a MS nad nimi spravidla nemá takú kontrolu. Prosím vezmite na vedomie, že MS zodpovedá iba za jej vlastné marketingové aktivity a jej vlastné kampane na jej oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach, ktoré ďalej vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia. MS nemá kontrolu nad OÚ, ktoré spracúvajú sociálne siete vo svojom mene.

Facebook pri poskytovaní svojich služieb môže vystupovať vo vzťahu k MS z pohľadu ochrany OÚ aj v pozícii jej sprostredkovateľa. Viac informácií nájdete na https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. V takomto prípade sú poskytnuté OÚ pod kontrolou MS.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook a s tým súvisiacich právach dotknutých osôb, a o možnostiach ochrany Vášho súkromia, vrátane informácií o možnostiach kontaktovania Facebooku ohľadom spracúvania OÚ, nájdete v informáciách o ochrane údajov na Facebooku dostupných tu https://www.facebook.com/about/privacy/ a v informáciách o ochrane údajov na Instagrame dostupných tu: https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp.

Google:
V prípade spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin (ďalej len „Google“) využíva MS služby kde je Google voči MS pri poskytovaní niektorých služieb v postavení jej sprostredkovateľa. MS má za týmto účelom so spoločnosťou Google uzatvorenú zmluvu podľa čl. 28 ods. 3 GDPR. Spoločnosť Google spracúva OÚ tak, ako je to opísané v politike ich spoločnosti dostupnej tu https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de.

Spoločnosť Google je prevádzkovateľom sociálnej siete Youtube. Viac o podmienkach spracúvania OÚ prostredníctvom siete Youtube nájdete na https://support.google.com/youtube/answer/9315727?hl=sk&ref_topic=9386940. Prosím vezmite na vedomie, že za účelom cielenia reklamy prostredníctvom sociálnej siete Youtube môže Google spolu s MS vystupovať aj ako spoločný prevádzkovateľ, pričom OÚ získané na tento účel sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi MS a Google.

V súvislosti s problematikou spracúvania OÚ môžete spoločnosť Google kontaktovať postupom uvedeným tu https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo prípadne tu https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=sk. Zodpovednú osobu za spracúvanie OÚ zo strany spoločnosti Google môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form.

VŠEOBECNE:
V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností MS, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

MS získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb. MS môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov (napr. sociálne siete ako Facebook, Instagram, Youtube) a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy. Viac informácií o spracúvaní OÚ v súvislosti s používaním sociálnych sietí je dostupných na https://osobneudaje.markiza.sk/ v časti „Sociálne siete“. V prípade, ak budú spoločnosti MS poskytnuté OÚ od inej ako priamo od dotknutej osoby, poskytnutím týchto údajov ich poskytovateľ potvrdzuje, že od dotknutej osoby, ktorej údaje spoločnosti MS poskytuje disponuje súhlasom so spracúvaním jej OÚ v zmysle týchto podmienok podľa ust. § 78 ods. 6 ZOOÚ.

Aj v súvislosti s účelom „VOYO PRÉMIOVÍ KLIENTI O2“ získava MS osobné údaje rovnako predovšetkým od dotknutých osôb. Zo strany O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35 848 863, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava je MS poskytované len tzv. user ID ako anonymný identifikátor, ktorý slúži len na overenie toho, že daná registrujúca sa dotknutá osoba patrí medzi prémiových klientov O2.

OÚ získané na účely „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM MS“ sú spracúvané na základe súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, a to zaslaním požiadavky na [email protected] alebo na [email protected]. Prosím vezmite na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ poskytnutých spracúvaných ešte pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba tiež môže použiť nástroje vyvinuté v rámci samoregulácie sektora online marketingovej komunikácie, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices alebo tu: http://www.youronlinechoices.eu/.

Informácie a spôsoby, ako vypnúť inzertné funkcie, nájdete v nastavenia Vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti. Pre zmenu nastavenia danej sociálnej siete je nutné sa prihlásiť do svojho účtu na príslušnej sociálnej sieti.

Pre prístup k službám, ktoré sú dostupné len pre prihlásených užívateľov MS môže návštevník webstránky využiť aj jeho účty na sociálnych sieťach, prostredníctvom technológie cookies alebo prostredníctvom aplikácií poskytovaných príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete. Informácie o spracúvaní OÚ na tieto účely sú dostupné na https://osobneudaje.markiza.sk/ v časti „Pravidlá používania súborov cookies“ a v časti „Sociálne siete“. V prípade, ak sa rozhodnete k našim službám prihlásiť prostredníctvom dostupnej sociálnej siete, prevádzkovateľ danej sociálnej siete nám môže sprístupniť niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na Vaše prihlásenie na používanie našich služieb (tj. predovšetkým meno, priezvisko, e-mail a fotografia).

MS nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania OÚ. Prosím vezmite na vedomie, že za účelom zabezpečenia správnej technickej funkcionality prehrávaných videí na platforme voyo.sk, a teda snahe o zabezpečenie riadneho plnenia zo strany MS, môže vzhľadom na poskytovateľa technického riešenia dochádzať k prenosu OÚ aj do tretích krajín (mimo EÚ/EHS). Tento prenos je však limitovaný a vykonáva sa na základe štandardných zmluvných doložiek zaručujúcich primeranú ochranu práv dotknutých osôb v zmysle rozhodnutia Európskej komisie č. 2021/915 zo dňa 04.06.2021. Poskytovateľ technického riešenia využíva najmä subdodávateľov v rámci EÚ/EHS, zoznam jeho subdodávateľov aj v tretích krajinách (napr. USA) nájdete na https://www.conviva.com/conviva-subprocessors/.

Zároveň prosím vezmite na vedomie, že aj pri účele „INTERNETOVÉ STRÁNKY, APLIKÁCIE A SLUŽBY MS VYŽADUJÚCE SI REGISTRÁCIU“ a účele „VOYO“ môže v prípade problémov s realizáciou platby prostredníctvom platobnej brány dochádzať k prenosu OÚ aj do tretích krajín (mimo EÚ/EHS), a to z dôvodu technického riešenia a zabezpečenia 24/7 supportu a call centra. K prenosu však dochádza len v rámci skupiny podnikov spoločnosti Adyen poskytujúcej technické riešenie pre platobné brány, ktorých zoznam nájdete tu https://www.adyen.com/legal/list-of-adyen-subprocessors. Adyen sa zaviazal, že prenos osobných údajov vykonáva na základe nástrojov ako napr. štandardné zmluvné doložky.

V prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby môže vykonávať prenos OÚ do tretích krajín získaných na účely „PERSONALIZOVANÝ PRIAMY MARKETING VO VZŤAHU K SLUŽBÁM MS“ poskytovateľ konkrétnej sociálnej siete. MS si svojich partnerov starostlivo vyberá a volí si takého prevádzkovateľa sociálnej siete, ktorý v prípade, ak má dochádzať k prenosu OÚ do tretích krajín, zaručuje primeranú ochrana práv dotknutých osôb a dodržiavanie noriem EÚ a dodržiavanie základných štandardov EÚ pre ochranu súkromia, a to najmä prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek ako napr. v prípade sociálnej siete Facebook zverejnených tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, alebo Google zverejnených tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprprocessorterms/sccs/.

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • 1) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • 2) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • 3) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
  • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
  • c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
  • d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
  • e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 • 4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti MS obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
  • a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA overiť správnosť osobných údajov;
  • b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • c) MS už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • 5) na základe žiadosti vyžadovať od MS osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré MS poskytla, a ak je to technicky možné a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 • 6) 6) v prípade, ak dochádza k spracúvaniu OÚ na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať. Súhlas možno odvolať: (i) osobne v sídle prevádzkovateľa; (ii) poštou na adresu prevádzkovateľa; (iii) e-mailom na zodpovednú osobu [email protected]; resp. (iv) v prípade účelov 19 a 20 prostredníctvom linku uvedeného v e-maile (v) v prípade účelu 22 prostredníctvom vypnutia odoberania dotazníkov a to zakliknutím vo svojom profile na NASTAVENIA a následne na Nastavenia oznámení a potom kliknutím na vypnutie odoberania dotazníkov (vi) iným vhodným spôsobom aktuálne dostupným v užívateľskom profile alebo technickom rozhraní danej služby;
 • 7) 7) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

V prípade zasielania marketingových informácií na základe oprávneného záujmu, je možné sa odhlásiť z odoberania marketingových informácií (i) prostredníctvom linku uvedeného v marketingovom e-maile; (ii) osobne v sídle prevádzkovateľa; (iii) poštou na adresu prevádzkovateľa; (iv) emailom na zodpovednú osobu [email protected]; (v) v prípade využívania služby voyo.sk aj prostredníctvom zákazníckej podpory voyo.sk na kontakty uvedené na https://voyo.markiza.sk/kontaktny-formular; (vi) v prípade e-mailového newslettru a notifikácií je možnosť zrušenia ich odoberania aj v profile a to kliknutím na NASTAVENIA a následne na Nastavenia oznámení a potom kliknutím na „nikdy“.

Vašu námietku môžete zaslať písomne na adresu: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. , IČO: 31 444 873, so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava alebo e-mailom na z [email protected] .

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese [email protected] alebo formou doporučeného listu doručeného spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA na adresu Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “Osobné údaje – Voyo A SLUŽBY MS“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), MS má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na MS, a to na vedúceho pracovníka pre ochranu osobných údajov (Privacy Manager) na adrese [email protected]. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: [email protected], www: https://dataprotection.gov.sk/.

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na https://voyo.markiza.sk/gdpr ako aj na https://osobneudaje.markiza.sk/ v časti „Užívatelia internetových stránok, aplikácií a s nimi súvisiacich služieb Markízy“ ako aj v sídle MS.