Copyright MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. vykonáva práva vysielateľa, autorské práva a práva súvisiace s právom autorským, ako aj ďalšie práva duševného vlastníctva k obsahu, ktorý je prístupný na tejto webovej stránke. Bez výslovného písomného súhlasu MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., je akékoľvek použitie tohto obsahu, vrátane použitia obsahu na informačné účely podľa § 39 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z.z. a/alebo použitia obsahu na čerpanie údajov podľa § 51c ods. 1 zákona č. 185/2015 Z.z., vyhradené. Z uvedeného dôvodu táto webová stránka obsahuje výhradu použitia obsiahnutých diel v zmysle predchádzajúcej vety strojovo čitateľnými prostriedkami v zmysle ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. resp. článku 4 Smernice 2019/790/EU.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. exercises the rights of the broadcaster, copyrights and related rights as well as other intellectual property rights for the content accessible on this website. Without express written consent of MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. all rights to the content are reserved including the right to use content for information purposes and/or make reproductions of the content for text and data mining purposes. Therefore, this website contains reservation for the usage of the content within the meaning of the previous sentence with a machine-readable text pursuant to Act No. 185/2015 Coll. and Article 4 of the Directive 2019/790/EU.