Všeobecné obchodné podmienky Podmienky používania Voyo štart a Voyo plná verzia pre zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom Podmienky používania Voyo štart a Voyo plná verzia pre zákazníkov spoločnosti DIGI SLOVAKIA

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK A SLUŽIEB NA NICH UVEDENÝCH

znenie účinné od 9.4.2024
 • 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  • 1.1 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, IČO: 31 444 873, DIČ: 2020363257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 12330/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) je okrem iného vlastníkom a prevádzkovateľom:
   • a) internetových stránok, najmä:
    • markiza.sk a všetky ostatné internetové podstránky pod doménou markiza.sk (doma.markiza.sk, dajto.markiza.sk, pod...)
    • tvnoviny.sk a všetky ostatné internetové podstránky pod doménou tvnoviny.sk
    • voyo.markiza.sk
     (všetky vyššie uvedené internetové stránky ďalej spoločne alebo jednotlivo len ako „Internetové stránky“), a
   • b) mobilných aplikácií, najmä mobilná aplikácia voyo.sk, tvnoviny.sk; hbbtv; príp. ďalších mobilných aplikácií prevádzkovaných Prevádzkovateľom (ďalej spoločne alebo jednotlivo len ako „Mobilné aplikácie“). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky a/alebo Mobilné aplikácie myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod
   • Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky a/alebo Mobilné aplikácie myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod.
  • 1.2 Obsah Internetových stránok a Mobilných aplikácií je chránený v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Ich obsahom sú informácie súvisiace s Prevádzkovateľom, jeho činnosťou a službami a/alebo produktami Prevádzkovateľa.
  • 1.3 Prevádzkovateľ sprístupňuje na Internetových stránkach a Mobilných aplikáciách najmä nasledujúce informácie a/alebo služby:
   • sprístupnenie obsahu, najmä zábavného, vzdelávacieho a informatívneho charakteru;
   • poskytovanie spravodajských a publicistických informácií;
   • sprístupňovanie platenej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (ďalej len ako „služba Voyo“).
   (ďalej spolu len ako „Služby“ alebo jednotlivo aj ako „Služba“).
  • 1.4 Internetové stránky a/alebo Mobilné aplikácie je užívateľ s výnimkou platených služieb v nich obsiahnutých oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade iného využívania Internetových stránok a/alebo Mobilných aplikácií ako je uvedené v predchádzajúcej vete, je užívateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa. Akékoľvek používanie Internetových stránok a/alebo Mobilných aplikácií je možné za predpokladu, že nedôjde k (i) zásahu do ich technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa; (ii) k ich zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek ich častí; alebo (iii) zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetových stránok a/alebo Mobilných aplikácií , ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom.
  • 1.5 Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobňovanie Internetových stránok a/alebo Mobilných aplikácií a/alebo ich obsahu vrátane ochranných známok alebo iných označení vo vlastníctve alebo oprávnenej držbe Prevádzkovateľa je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak takýmto konaním vznikne Prevádzkovateľovi škoda, je užívateľ povinný Prevádzkovateľovi vzniknutú škodu nahradiť.
  • 1.6 Užívateľ, Registrovaný užívateľ a Užívateľský účet
   • 1.6.1 Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich Internetové stránky, Mobilné aplikácie a/alebo využívajúcich Služby, akejkoľvek ich časti, alebo obsahu a/alebo služby na nich uvedených (ďalej len „Užívateľ“) a práva a povinnosti Prevádzkovateľa (ďalej aj ako „VP“ alebo „Všeobecné podmienky“). Užívateľ vstupujúci a/alebo používajúci Internetové stránky, Mobilné aplikácie alebo Služby dáva vstupom na Internetové stránky, Mobilných aplikácií alebo využívaním Služieb svoj súhlas s VP, ich obsahom a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať. Registrovaný užívateľ alebo Užívateľ prehlasuje, že sa pred vstupom a použitím služby Voyo vyslovene oboznámil s podmienkami poskytovania služby Voyo upravenými v týchto VP.
   • 1.6.2 Internetové stránky a Mobilné aplikácie sú v rozsahu určenom Prevádzkovateľom, prístupné všetkým Užívateľom.
   • 1.6.3 Niektoré Služby, najmä Služby platené, či niektoré funkcionality Internetových stránok a Mobilných aplikácií, sú poskytované iba Užívateľom, ktorí sa registrovali u Prevádzkovateľa prostredníctvom registračného formulára na Internetových stránkach alebo iným spôsobom registrácie umožneným Prevádzkovateľom (ďalej jednotlivo aj ako „Registrovaný užívateľ“ alebo spoločne aj ako „Registrovaní užívatelia“). Všetky ustanovenia týchto VP, ktoré sa týkajú Užívateľov, sa vzťahujú aj na Registrovaných užívateľov.
   • 1.6.4 Pre Registrovaného užívateľa vedie Prevádzkovateľ užívateľský účet (ďalej len ako „Užívateľský účet“).
   • 1.6.5 Registrovaný užívateľ a Užívateľ je povinný chrániť jeho užívateľské údaje (najmä užívateľské meno (e-mail)/ heslo) pred zneužitím a tieto neposkytovať ani nesprístupňovať žiadnej tretej osobe.
   • 1.6.6 Užívateľský účet zaniká
    • a) ak sa Registrovaný užívateľ neprihlásil do svojho Užívateľského účtu po dobu 2 rokov;
    • b) ak si Registrovaný užívateľ neaktivoval nové Predplatné služby Voyo v lehote 2 rokov od ukončenia posledného predplateného obdobia; alebo
    • c) ak si Registrovaný užívateľ neaktivoval Predplatné služby Voyo v lehote 2 rokov od ukončenia Skúšobného obdobia; alebo
    • d) ak si Registrovaný užívateľ neaktivoval Predplatné služby Voyo v lehote 2 rokov odo dňa registrácie.
    • e) ak Registrovaný užívateľ zašle žiadosť o zrušenie registrácie e-mailom na adresu [email protected]. Žiadosť bude prijatá len vtedy, ak je zaslaná z e-mailovej adresy, na ktorej je účet v čase zaslania žiadosti zaregistrovaný.
   • 1.6.7 Ak Registrovaný užívateľ zistí, že niekto neoprávnene použil/zneužil jeho údaje, týkajúce sa zaregistrovanej emailovej adresy (užívateľské meno) a/alebo hesla, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára: https://voyo.markiza.sk/kontaktny-formular alebo zaslaním e-mailu na adresu: [email protected]
   • 1.6.8 Registrovaný užívateľ si je oprávnený zriadiť len jeden Užívateľský účet. Zriadenie viacerých Užívateľských účtov Registrovaným užívateľom znamená porušenie týchto VP, pričom Prevádzkovateľ bude považovať za totožných Registrovaných užívateľov najmä tých, ktorí v Užívateľskom účte uvedú rovnaký e-mail.
   • 1.6.9 Prevádzkovateľ je za účelom predchádzania zneužívania poskytovania služby Voyo na Skúšobné obdobie a iného podvodného konania, oprávnený uchovávať údaje Registrovaného užívateľa v rozsahu: e-mailovej adresy po dobu 1 rok odo dňa ukončenia Skúšobného obdobia. Ustanovenia bodu 6.10 týchto VP tým nie sú dotknuté.
  • 1.7 V prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto VP užívateľom je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť opatrenia uvedené v týchto VP a/alebo iné opatrenia a postupy, ktoré mu umožňujú príslušné právne predpisy.
 • 2. REGISTRÁCIA

  • 2.1 Spôsob a formu registrácie upravujú tieto VP. Registrácia je jednotná pre všetky Internetové stránky a zaregistrovaním sa na jednej Internetovej stránke je Registrovaný užívateľ oprávnený využívať všetky Služby umiestnené na Internetových stránkach a v rámci Mobilných aplikácií Prevádzkovateľa bez nutnosti ďalšej registrácie.
  • 2.2 Podmienky registrácie
   • 2.2.1 Registrovaným užívateľom sa stane Užívateľ, ktorý na Internetových stránkach vyplní a odošle príslušný registračný formulár.
   • 2.2.2 V registračnom formulári vyplní Užívateľ nasledujúce povinné údaje:
    • email
    • heslo
   • 2.2.3 Registráciou či aktiváciou určitej Služby Užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito Podmienkami a berie na vedomie Informáciu o spracovaní osobných údajov. Túto skutočnosť Užívateľ potvrdí zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári, resp. jeho odoslaním.
   • 2.2.4 Po vyplnení povinných údajov odošle Užívateľ registračný formulár Prevádzkovateľovi. Registračný formulár nie je možné odoslať, pokiaľ nebudú vyplnené všetky polia označené v tomto formulári ako povinné a prípadne tiež pokiaľ nebudú splnené ďalšie podmienky registrácie stanovené Prevádzkovateľom.
   • 2.2.5 Užívateľ odoslaním registračného formulára súhlasí s týmito Podmienkami a výslovne potvrdzuje, že:
    • a) pri registrácii poskytol aktuálne, pravdivé a úplné informácie o svojej osobe podľa príslušných požiadaviek Prevádzkovateľa, a že sa nedopustil porušenia práva na ochranu osobných údajov tým, že by uviedol údaje inej osoby (vrátane použitia cudzieho e-mailu či iných informácií);
    • b) Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené Užívateľom Služieb v dôsledku udalostí, ktoré nemohol objektívne ovplyvniť, vrátane konania tretích osôb;
    • c) Prevádzkovateľ je oprávnený overiť (validovať) správnosť údajov poskytnutých jednotlivými Registrovanými užívateľmi, a to prostredníctvom konfirmačného e mailu;
    • d) Prevádzkovateľ je tiež oprávnený identifikovať Registrovaného užívateľa, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo pokiaľ je taká identifikácia nutná podľa platných právnych predpisov.
 • 3. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY Voyo

  Prevádzkovateľ týmto poučuje Registrovaného užívateľa, že zaplatením Registrovaného užívateľa za službu Voyo, začne Prevádzkovateľ poskytovať službu Voyo pred uplynutím lehoty (14 dní) na odstúpenie od zmluvy, v dôsledku čoho Registrovaný užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v danej lehote.
  • 3.1 Informácie o službe Voyo pred uzavretím zmluvy:
   • 3.1.1 Charakter služby Voyo Voyo je platenou audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie („SVOD“) určenou na sledovanie programov v momente, ktorý si Registrovaný užívateľ zvolil, je poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného Prevádzkovateľom alebo treťou stranou, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Služba Voyo je služba s elektronickým obsahom, ktorá je sprístupňovaná iba užívateľovi, ktorý
    • a) sa zaregistroval u Prevádzkovateľa prostredníctvom registrácie na voyo.markiza.sk alebo prostredníctvom registračného formulára; a
    • b) zaplatil Predplatné v súlade s ods. 3.1.5 týchto VP, ak sa nejedná o poskytovanie služby počas Skúšobného obdobia v zmysle ods. 3.2. týchto VP.
   • 3.1.2 Obchodné meno a sídlo spoločnosti prevádzkujúcej službu Voyo MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava
   • 3.1.3 Kontaktná emailová adresa [email protected]
   • 3.1.4 Cena za službu Voyo je uvedená v časti Cena za službu na https://voyo.markiza.sk/o-sluzbe.
   • 3.1.5 Platobné a dodacie podmienky Služba Voyo je platená služba poskytovaná Prevádzkovateľom počas predplateného obdobia, 30 dní, za ktoré Registrovaný užívateľ uhradil cenu (ďalej len „Predplatné“). Predplatné môže byť uhradené niektorým zo spôsobov aktuálne uvedeným na voyo.markiza.sk, a to najmä prostredníctvom platobnej brány, či iným spôsobom ako napr. aktiváciou Voyo vouchera/kupónu nadobudnutého u partnerských predajcov, ktorý umožňuje a podporuje Prevádzkovateľ (ďalej len ako „Platobné kanály“). Registrovaný užívateľ platí Predplatné na základe opakovaných (rekurentných) platieb. Prevádzkovateľ začne poskytovať službu Voyo Registrovanému užívateľovi uhradením Predplatného v závislosti od zvoleného spôsobu platby, t.j. pripísaním ceny za službu Voyo v prospech účtu Prevádzkovateľa, resp. uplatnením Voyo vouchera/kupónu. Spôsob realizácie platby Predplatného sa líši v závislosti od zvoleného Platobného kanála. Bližšie informácie nájdete v sekcii „Často kladené otázky“ (ďalej len „FAQ“).
    Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovanie služby Voyo platené prostredníctvom Predplatného vo vzťahu k príslušnému Registrovanému užívateľovi ukončiť, a to najmä v prípade, že v dôsledku nedostatku prostriedkov na úhradu Predplatného nedôjde k realizácii platby v rámci príslušného Platobného kanálu v stanovenú dobu alebo po určitú dobu nasledujúcu po takejto dobe. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny spôsobu úhrady Predplatného podľa technických a prevádzkových potrieb alebo možností Prevádzkovateľa. Príslušní Registrovaní užívatelia budú o takejto zmene informovaní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa na počítanie času predplatného obdobia aplikuje počítanie času podľa hodín. Predplatným obdobím sa v tomto prípade rozumie 30 kalendárnych dní (720 hodín), a teda predplatné obdobie začína momentom uhradenia ceny Predplatného, a končí v 30. kalendárny deň v rovnaký čas ako bolo Predplatné aktivované; Všetky potrebné informácie k spôsobu úhrady služby Voyo v rámci Predplatného sú k dispozícii na https://voyo.markiza.sk/registracia-premium alebo https://voyo.markiza.sk/o-sluzbe alebo v sekcii FAQ.
   • 3.1.6 Pre účely reklamácie poskytovanej služby Voyo je Registrovaný užívateľ povinný postupovať spôsobom v zmysle ods. 3.3 týchto VP. Podnety k poskytovanej službe Voyo môže Registrovaný užívateľ zasielať na email: [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára: https://voyo.markiza.sk/kontaktny-formular
   • 3.1.7 Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy sa nachádza v prílohe č. 1 k týmto VP.
   • 3.1.8 Registrovaný užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy resp. stráca právo na odstúpenie od zmluvy najmä ak Registrovanému užívateľovi Prevádzkovateľ začal poskytovať službu, za ktorú zaplatil.
   • 3.1.9 Prevádzkovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle §622 a §623 Občianskeho zákonníka.
   • 3.1.10 Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na službu Voyo.
   • 3.1.11 Zmluva na poskytovanie služieb Voyo sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu predplateného obdobia, za ktoré je Predplatné uhradené. Platnosť zmluvy sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie, na ktoré bolo Predplatné Registrovaným užívateľom uhradené, ak si Registrovaný užívateľ, ktorý si aktivoval Predplatné neaktivuje „ZRUŠIŤ PREDPLATNÉ“ (t.j. vypovedanie zmluvy) na svojom Užívateľskom účte najneskôr jednu hodinu pred skončením pôvodného predplateného obdobia; Účinky ukončenia zmluvy nastávajú ku koncu príslušného obdobia, za ktoré je Predplatné už uhradené, teda pri ukončení zmluvy sa už zaplatené Predplatné nevracia.
   • 3.1.12 informácia o kompatibilite je uvedená v časti „Čo potrebujete“ na https://voyo.markiza.sk/o-sluzbe/ a https://voyo.markiza.sk/podporovane-zariadenia.
  • 3.2 Informácie o službe Voyo pred uzavretím zmluvy: Prevádzkovateľ môže na ním určenú dĺžku skúšobného obdobia poskytnúť službu Voyo na vyskúšanie novému Registrovanému užívateľovi zadarmo (ďalej len „Skúšobné obdobie“). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa na počítanie času Skúšobného obdobia aplikuje počítanie času podľa hodín.
   Ak si Registrovaný užívateľ aktivoval službu Voyo na Skúšobné obdobie prostredníctvom Prevádzkovateľom podporovanej platobnej brány, Prevádzkovateľ mu zablokuje čiastku v zmysle podmienok banky Registrovaného užívateľa (napr. 0.01 EUR), ktorá bude Registrovanému užívateľovi v lehote 7 dní po uplynutí lehoty Skúšobného obdobia odblokovaná.
   Pokiaľ si Registrovaný užívateľ: ktorý si aktivoval Skúšobné obdobie prostredníctvom Prevádzkovateľom podporovanej platobnej brány najneskôr jednu hodinu pred skončením Skúšobného obdobia neaktivuje na svojom Užívateľskom účte „ZRUŠIŤ PREDPLATNÉ“ (t.j. vypovedanie zmluvy) bude mu na konci Skúšobného obdobia na zaregistrovanú platobnú kartu automaticky aktivované plné Predplatné na vymedzené obdobie v zmysle ods. 3.1.5. Prevádzkovateľ zaúčtuje Predplatné v zmysle aktuálneho cenníka.
   V prípade, ak Registrovaný užívateľ počas využívania služby Voyo na Skúšobné obdobie stratí záujem o službu Voyo, je oprávnený najneskôr jednu hodinu pred skončením Skúšobného obdobia zmluvu ukončiť a to aktiváciou „ZRUŠIŤ PREDPLATNÉ“ (t.j. vypovedanie zmluvy) na svojom Užívateľskom účte. Počas využívania služby Voyo na Skúšobné obdobie je možné prehrávať vybrané Tituly zo služby Voyo, a to v rozsahu o ktorom je užívateľ informovaný pri aktivácii služby Voyo na Skúšobné obdobie. Ponuka Titulov môže byť počas využívania služby Voyo na Skúšobné obdobie v porovnaní s platenou verziou služby Voyo obmedzená.
  • 3.3 Reklamácia služby Voyo
   • 3.3.1 Reklamáciu služby Voyo vo vzťahu k prehratiu konkrétneho videa, k Predplatnému alebo iné vady služby je možné uplatniť u Prevádzkovateľa bezodkladne na [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára: https://voyo.markiza.sk/kontaktny-formular.
   • 3.3.2 Pre účely začatia reklamačného konania je Registrovaný užívateľ povinný uviesť:
    • presný popis vady, ktorú reklamuje (t.j. popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje);
    • v prípade nemožnosti prehrávania Titulu ponúkaného v rámci predplatného vydokladovať, že Registrovaný užívateľ riadne uhradil predplatné za zvolenú službu Voyo, ktorý Registrovaného užívateľa oprávňuje na vzhliadnutie tohto Titulu;
    • popis jeho/jej technického vybavenia, a to najmä verziu operačného systému, aplikácie, meno poskytovateľa internetu, spôsob pripojenia (optické pripojenie, ADSL, a pod.).
   • 3.3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť reklamáciu podanú v zmysle 3.3.1. VP, ak má dôvodné podozrenie, že Registrovaný užívateľ má zriadených viac Užívateľských účtov prostredníctvom ktorých zneužíva poskytovanie služby (napr. využívanie služby Voyo na Skúšobné obdobie prostredníctvom viacerých Užívateľských účtov).
   • 3.3.4 V prípade, že Registrovaný užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné a/alebo poskytnuté údaje boli zaslané anonymne, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.
  • 3.4 Informácie o obmedzení poskytovania služby Voyo Poskytovanie služby Voyo môže byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú najmä v prípade
   • a) ak nedošlo k realizácii platby za službu Voyo objednanú Registrovaným užívateľom;
   • b) výpadku servera/ov alebo prevádzkových porúch;
   • c) výpadkov telekomunikačných liniek alebo iných podobných skutočností spôsobených treťou stranou, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby Voyo a/alebo k nemožnosti vykonať platbu za službu Voyo.
   • Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady služby VOYO ani akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.
  • 3.5 Ďalšie podmienky poskytovania služby Voyo
   • 3.5.1 V rámci platenej služby Voyo môže Registrovaný užívateľ hradiaci Predplatné vo vymedzenom období vzhliadnuť všetky Tituly zaradené v rámci služby Voyo za predpokladu, že riadne uhradí Predplatné stanovené na vymedzenú dobu. Registrovaný užívateľ má možnosť sledovať aj živé vysielanie programových služieb Prevádzkovateľa, ktoré sú dostupné v platenej verzii služby Voyo. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odobrať alebo pridať Tituly prístupné v rámci služby Voyo , a tým zmeniť rozsah ponuky Titulov v rámci služby Voyo. Zmena ponuky Titulov v rámci služby Voyo sa nepovažuje za zmenu týchto VP podľa ods. 6.14 nižšie.
   • 3.5.2 Prevádzkovateľ určí maximálny počet zariadení, na ktorých môže Registrovaný užívateľ službu Voyo využívať. Informácie o maximálnom počte zariadení sú uvedené vo FAQ v časti „Technické informácie“. Prevádzkovateľ môže umožniť, že určené Tituly je možné vo vybraných mobilných aplikáciách a na podporovaných zariadeniach dočasne stiahnuť (download) a prehrať neskôr v režime offline. Pokiaľ nie je u daného určeného Titulu uvedené inak a s výnimkou využívania služby Voyo počas Skúšobného obdobia, je možné Titul dočasne stiahnuť do offline režimu na dobu 30 dní, a to za podmienok stanovených u jednotlivých Voyo služieb. Po uplynutí stanovenej doby alebo 48 hod po prvom vzhliadnutí daného Titulu dôjde k automatickému zmazaniu dočasne stiahnutého Titulu z mobilnej aplikácie a Registrovaný užívateľ si ďalej nebude môcť daný Titul v offline režime prehrať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet offline Titulov na jeden Užívateľský účet ako aj maximálny počet zariadení, ktoré môžu offline Tituly obsahovať.
  • 3.6 Rodičovská kontrola
   • 3.6.1 Služba Voyo umožňuje upraviť nastavenia Užívateľského účtu tak, aby mal Registrovaný užívateľ kontrolu nad tým, k akému obsahu a k akej ponuke Titulov bude mať Registrovaný užívateľ a jeho rodina prístup (ďalej ako „Rodičovská kontrola“). Rodičovskú kontrolu je možné nastaviť v rámci nastavenia Užívateľského účtu, v časti Rodičovský zámok a umožňuje nastavenie niekoľkých úrovní ochrany podľa stanoveného veku, a to prostredníctvom zvoleného kódu.
   • 3.6.2 Prevádzkovateľ nezaručuje, že klasifikácia vekového obmedzenia u každého Titulu je úplne presná a zodpovedá predstave Registrovaného užívateľa o vekovom obmedzení. Prevádzkovateľ upozorňuje Registrovaného užívateľa, že Rodičovská kontrola nemusí byť vždy účinná pri obmedzovaní všetkého obsahu, ktorý môže Registrovaný užívateľ považovať za nevhodný, vrátane prípadov, keď Registrovaný užívateľ nesúhlasí s vekovou klasifikáciou daného obsahu alebo keď má tretia osoba (napr. člen rodiny) prístup ku kódu pre zmenu nastavenia Rodičovskej kontroly.
   • 3.6.3 V prípade, ak Registrovaný užívateľ Rodičovskú kontrolu nenastaví, berie na vedomie, že Služba Voyo bude prístupná v plnom rozsahu, a teda bude prístupný všetok obsah určený širokej dospelej verejnosti, ktorý môže obsahovať nahotu, sexuálne aktivity, násilie, vulgárny jazyk, užívanie alkoholu, tabaku , drog, návykových látok, alebo iný svojou povahou nevhodný obsah pre maloletých. Registrovaný užívateľ je výhradne zodpovedný za dohľad nad všetkým používaním svojho Užívateľského účtu.
 • 4. TITULY

  • 4.1 Prevádzkovateľ sprístupňuje v rámci Internetových stránok alebo Mobilných aplikácií audiovizuálne diela vlastnej produkcie alebo audiovizuálne diela, na ktorých ponuku ho oprávňujú licencie udelené príslušnými oprávnenými subjektmi (ďalej len jednotlivo „Titul“ alebo spoločne len ako „Tituly“). Ak nie je výslovne stanovené inak, rozumie sa Titulom aj akýkoľvek iný predmet chránený autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom, ktorého kópia bola Prevádzkovateľom umiestnená na Internetové stránky vrátane všetkých osobnostných prvkov v ňom obsiahnutých.
  • 4.2 Tituly sú Prevádzkovateľom sprístupňované buď vo forme sprístupňovania verejnosti prostredníctvom siete internet súbežne s vysielaním Titulu na televíznych programových službách Prevádzkovateľa (tzv. simulcasting), alebo vo forme streamingu, kedy má Užívateľ sám k Titulu prístup v čase podľa svojej vlastnej voľby alebo v prípade služby Voyo môžu byť sprístupňované aj formou dočasného stiahnutia do technického zariadenia Registrovaného užívateľa (download) na neskoršie prehratie v režime offline v súlade s ods. 3.5.2 týchto VP. Prevádzkovateľ je oprávnený k Titulom pripájať reklamu a sponzorské odkazy. Súčasťou služby Voyo je aj odporúčanie ďalších Titulov k zhliadnutiu podľa preferencií Registrovaného užívateľa, tzv. „recommendation engine“.
  • 4.3 Užívatelia berú na vedomie, že Tituly sú sprístupňované spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnou licenciou či inými podmienkami príslušného držiteľa práv. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozsah ponúkaných Titulov kedykoľvek meniť, vrátane možnosti Tituly podľa svojho uváženia z ponuky odobrať. Dostupnosť konkrétnych Titulov sa môže v čase líšiť. Tituly obmedzené licenčnými podmienkami môžu byť sprístupnené iba po obmedzenú dobu, resp. v niektorých prípadoch v súlade s licenčnými podmienkami sprístupnené byť nemôžu (napr. prezretie Titulov je teritoriálne blokované). Tituly zahŕňajúce živé vysielanie (napr. záznamy športových prenosov) môžu byť k dispozícii až s časovým odstupom z dôvodu spracovávania živého prenosu. U vybraných Titulov naopak Prevádzkovateľ ponúka skorší prístup v rámci Služby Voyo. Tituly sú ponúkané na pozeranie v kvalite vyrobenej Prevádzkovateľom alebo dodanej Prevádzkovateľovi držiteľom práv (napr. distribútorom).
  • 4.4 Tituly sú zabezpečené technológiou Adobe RTMP-E/SWF AES 128-bit.
  • 4.5 Všetky Tituly sprístupnené Prevádzkovateľom v rámci služby Voyo a/alebo prostredníctvom Internetových stránok a/alebo Mobilných aplikácií sú určené výhradne na osobné použitie Registrovaného užívateľa alebo Užívateľa na území Slovenskej republiky.
  • 4.6 Komerčné alebo podnikateľské použitie Titulov, popr. akékoľvek iné použitie Titulov sprístupnených Prevádzkovateľom v rámci služby VOYO a/alebo prostredníctvom Internetových stránok a/alebo Mobilných aplikácií je týmito VP výslovne zakázané. Registrovaný užívateľ alebo Užívateľ nie je oprávnený Tituly akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito VP a príslušnými právnymi predpismi.
 • 5. PRÍSPEVKY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH

  • 5.1 Príspevkom sa pre účely týchto VP rozumejú najmä texty, odkazy, myšlienky, koncepty, návrhy, príbehy, scenáre, formáty, umelecké diela, fotografie, kresby, videá, audiovizuálne diela, hudobné diela vrátane textov, zvukové záznamy, charakteristiky, mená, podobizne, hlasy, užívateľské mená, profily, deje, javy, vystúpenia, životopisné údaje, textové príspevky v rámci diskusií, odpovede na súťažné otázky a iné podobné materiály, ktoré sú užívateľovi dostupné prostredníctvom Internetových stránok (ďalej len ako „Príspevok“).
  • 5.2 Na Internetových stránkach je zakázané umiestňovať Príspevok, ktorý akýmkoľvek spôsobom znižuje ľudskú dôstojnosť, porušuje akékoľvek práva na ochranu osobnosti, základné práva a slobody, autorské práva a akékoľvek iné práva tretích osôb, ako aj Príspevok, ktorý by mohol najmä:
   • 5.2.1 narušiť, fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých; alebo
   • 5.2.2 zahŕňať erotické, pornografické, rasistické, nacistické či iné protiprávne prvky; alebo
   • 5.2.3 propagovať násilie, alebo podnecovať k nenávisti; alebo
   • 5.2.4 propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok; alebo
   • 5.2.5 znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; alebo
   • 5.2.6 inak porušovať všeobecne záväzné právne predpisy.
  • 5.3 Na Internetových stránkach je zakázané umiestňovať Príspevok, ktorý obsahuje akúkoľvek reklamu, ponuku predaja výrobkov alebo služieb alebo ktorý nabáda k príspevkom alebo darom. V prípade, že užívateľ publikuje v rámci Internetových stránok Príspevok, tento nesmie obsahovať vírus alebo akékoľvek prvky, ktoré by mohli ohroziť Internetové stránky.
  • 5.4 Užívateľ zodpovedá za obsah Príspevku, vysporiadanie práv k obsahu Príspevku, ako aj za to, že umiestnenie Príspevku na Internetových stránkach je v súlade s týmito VP a záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak Príspevok obsahuje osobné údaje tretej osoby, užívateľ jeho zverejnením potvrdzuje, že pre tieto účely disponuje súhlasom dotknutej tretej osoby so spracovaním jej osobných údajov podľa ust. § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  • 5.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek porušenie alebo zásah do práv, ku ktorému dôjde v dôsledku umiestnenia Príspevku na Internetových stránkach (najmä nie však výlučne len práv na ochranu osobnosti, základných práv a slobôd, autorských práv, práv súvisiacich s autorským pravom alebo právom priemyselného vlastníctva, práv na ochranu osobných údajov, obchodného tajomstva alebo akýchkoľvek dôverných informácií, atď.).
  • 5.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo filtrovať alebo odstrániť dočasne alebo natrvalo akýkoľvek Príspevok v prípade, ak zistí, že umiestnením takého Príspevku na Internetových stránkach dochádza podľa názoru Prevádzkovateľa k porušovaniu právnych predpisov, najmä v prípade, ak takýto Príspevok zasahuje do práva na ochranu osobnosti, života, zdravia, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena, prejavov osobnej povahy alebo dobrej povesti právnickej osoby, alebo ak Príspevok je zavadzajúci, hanlivý, obsahuje vulgarizmy a hrubé výrazy, alebo zasahuje do práv alebo oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek iných tretích osôb.
  • 5.7 Prevádzkovateľ je oprávnený identifikovať užívateľa Internetových stránok, Mobilných aplikácií alebo Registrovaného užívateľa služby Voyo, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo ak je taká identifikácia vyžadovaná v zmysle platných právnych predpisov.
  • 5.8 Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za stratu alebo znehodnotenie Príspevku či iných dát užívateľov, ani za škody a/alebo ujmy spôsobené používaním Internetových stránok, ich výpadkom, alebo nefunkčnosťou.
  • 5.9 Užívateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže k Príspevkom pripájať reklamu a sponzorské odkazy.
 • 6. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  • 6.1 Užívateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovanie niektorých Služieb môže byť okrem týchto VP upravené aj ďalšími špeciálnymi podmienkami pre takéto Služby a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  • 6.2 Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:
   • presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov;
   • inú formu komunikácie alebo softvér prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok;
   • akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom;
   • funkčnosť dátovej siete užívateľa ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie;
   • ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby;
   • akékoľvek prípadné škody, ktoré užívateľovi vzniknú, pokiaľ užívateľ nebude včas informovaný o akýchkoľvek zmenách služieb z dôvodu, že ich pravidelne nevyužíva;
   • obsah Internetových stránok, najmä za to, že tento obsah bude plne v súlade s platnými právnymi predpismi a že bude bezchybný;
   • to, že Internetové stránky neobsahujú vírusy, alebo iné rušivé komponenty.
  • 6.3 Internetové stránky nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.
  • 6.4 Užívateľ prehlasuje, že je uzrozumený a súhlasí s tým, že obsah Internetových stránok a/alebo Mobilných aplikácií je určený predovšetkým pre zábavné, spravodajské a prípadne vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, napríklad právne či lekárske, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.
  • 6.5 Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje užívateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek služieb v rozpore s týmito VP môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže vykazovať aj znaky trestnej činnosti.
  • 6.6 Užívateľ plne zodpovedá za utajenie svojho užívateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s porušením týchto VP.
  • 6.7 Užívateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s užívaním služieb na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto VP, akékoľvek práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania služieb vo vzťahu k užívateľovi môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu užívateľa postúpené na tretie osoby.
  • 6.8 Internetové stránky môžu byť menené, môže z nich byť odstránený obsah, či akékoľvek prvky, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez udania dôvodu. V prípade, že je možné niektoré prvky akejkoľvek Internetovej stránky sťahovať, užívateľ je oprávnený stiahnuť len jednu kópiu takého obsahu do jedného počítača, ktorý slúži pre jeho osobnú potrebu, resp. pre vlastné nekomerčné použitie. Užívateľ nesmie z Príspevkov odstraňovať označenia týkajúce sa autorstva či vlastníctva a Príspevky meniť. Akékoľvek komerčné použitie Internetových stránok je zakázané.
  • 6.9 Prevádzkovateľ týmto informuje užívateľa, že za účelom zabezpečenia ľahkého, priameho a stáleho prístupu k informáciám v zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú tieto informácie uvedené v záložke „O nás/Kontakty“ umiestnenej na Internetových stránkach.
  • 6.10 Podmienky spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Registrovaných užívateľov a Užívateľov automatizovaným aj manuálnym spôsobom, na účely plnenia zmluvy v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov, rozsahu spracovávaných údajov, ako aj právach dotknutých osôb sú dostupné na https://osobneudaje.markiza.sk/uvod/1920678_informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov a na https://osobneudaje.markiza.sk/ .
  • 6.11 Súčasťou Služieb Prevádzkovateľa je aj informovanie o obsahu a novinkách služby Voyo, zasielanie ponúk alebo kontaktovanie za účelom prieskumov spokojnosti resp. poskytnutie spätnej väzby ohľadom služby Voyo Registrovaných užívateľov prostredníctvom poskytnutej emailovej adresy resp. prostredníctvom poskytnutého mobilného telefónneho čísla, push notifikácie alebo modálu v aplikácii VOYO. Prevádzkovateľ zasiela Registrovanému užívateľovi prostredníctvom poskytnutej emailovej adresy marketingové newslettre, z odberu ktorých sa môže Registrovaný užívateľ odhlásiť napr. prostredníctvom hypertextového odkazu v päte emailu alebo prostredníctvom zákazníckej podpory. Prevádzkovateľ zasiela Registrovanému užívateľovi prostredníctvom pop-up okien v internetovom prehliadači žiadosť o aktiváciu notifikácií v internetovom prehliadači o obsahu a novinkách na službe Voyo pričom odber týchto notifikácií môže Registrovaný užívateľ vypnúť v nastaveniach internetového prehliadača. V prípade, ak Registrovaný užívateľ pri inštalácii mobilnej aplikácii voyo.sk udelí súhlas na aktiváciu notifikácii o obsahu a novinkách na službe Voyo, Prevádzkovateľ zasiela Registrovanému užívateľovi notifikácie na mobilné zariadenie. Zasielanie notifikácií na mobilné zariadenie, je možné deaktivovať v nastaveniach mobilnej aplikácie voyo.sk. Prevádzkovateľ tiež kontaktuje Registrovaného užívateľa prostredníctvom pop-up okna v internetovom prehliadači a/alebo prostredníctvom notifikácií na poskytnutú emailovú adresu, mobilné zariadenie alebo telefónne číslo s ponukou na vyplnenie prieskumov spokojnosti resp. poskytnutie spätnej väzby ohľadom služby Voyo. Vyplnenie prieskumov spokojnosti resp. poskytnutie spätnej väzby ohľadom služby Voyo je dobrovoľné. V sekcii „Nastavenia oznámení“ vo svojom Užívateľskom účte môže Registrovaný užívateľ vypnúť/zapnúť zasielanie prieskumov spokojnosti resp. žiadosti o poskytnutie spätnej väzby ohľadom služby Voyo a zároveň tiež nastaviť frekvenciu zasielania marketingových newslettrov a notifikácií o obsahu a novinkách na službe Voyo v internetom prehliadači.
  • 6.12 Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto VP a v súvislosti s využívaním Služieb sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • 6.13 Prevádzkovateľ ako vlastník a prevádzkovateľ Internetových stránok má výlučné právo (i) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam; (ii) podmieniť prístup užívateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých údajov; a (iii) odmietnuť alebo obmedziť prístup užívateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.
  • 6.14 Prevádzkovateľ si v prípade rozumnej potreby (napr. z dôvodu nepredvídateľných zmien na trhu, pri legislatívnych zmenách a pod.) vyhradzuje právo na zmenu týchto VP, pričom o týchto zmenách Registrovaného užívateľa informuje vhodným spôsobom, napr. ich zverejnením na webovej stránke, aspoň 10 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti. Užívateľ, ktorý zároveň nie je Registrovaným užívateľom, ktorý nesúhlasí so znením týchto VP, môže ukončiť zmluvné vzťahy vyplývajúce z týchto VP tým, že prestane využívať Služby. Registrovaný užívateľ, ktorý nesúhlasí so znením týchto VP a/alebo aktuálnym znením podmienok registrácie, môže ukončiť zmluvné vzťahy vyplývajúce z VP (a vo vzťahu k službe Voyo, ktoré využíva v zmysle príslušných ustanovení VP) za podmienok stanovených v týchto VP. Ak Užívateľ alebo Registrovaný užívateľ pokračuje v užívaní niektorej zo Služieb aj potom, čo zmena VP nadobudla účinnosť, považuje sa to za vyjadrenie jeho súhlasu so zmenou VP.
  • 6.15 Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VP vo vzťahu k užívateľom Internetových stránok a Mobilných aplikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
  • 6.16 Všetky vzťahy osobitne neupravené VP sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Príloha č. 1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE VOYO

STIAHNUŤ PRÍLOHU A VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE VOYO