VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK A SLUŽIEB NA NICH UVEDENÝCH

 • 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  • 1.1. 1.1. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, IČO: 31 444 873, DIČ: 2020363257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 12330/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok, najmä: (všetky vyššie uvedené internetové stránky ďalej spoločne alebo jednotlivo len ako „Internetové stránky“). Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetové stránky myslí akákoľvek z nich, jej časť, obsah na nej uvedený a/alebo služba ňou poskytovaná a pod.
  • 1.2. 1.2. Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti Užívateľa a/alebo Registrovaného užívateľa a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním Internetových stránok, akejkoľvek ich časti, alebo obsahu a/alebo služby na nich uvedených (ďalej aj ako „VP“ alebo „Všeobecné podmienky“). Užívateľ a/alebo Registrovaný užívateľ vstupujúci a/alebo používajúci Internetové stránky (ďalej len „Užívateľ“) dáva vstupom na Internetové stránky svoj súhlas s VP, ich obsahom a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať. Registrovaný užívateľ prehlasuje, že pred vstupom a použitím služby VOYO a/alebo archív sa vyslovene oboznámil s podmienkami poskytovania služby VOYO a/alebo archív upravenými v týchto VP.
  • 1.3. Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z.. Ich obsahom sú informácie súvisiace s Prevádzkovateľom, jeho činnosťou a službami a/alebo produktmi Prevádzkovateľa.
  • 1.4. Prevádzkovateľ sprístupňuje na Internetových stránkach najmä nasledujúce informácie a/alebo služby:
   • sprístupnenie obsahu, najmä zábavného, sprístupnenie obsahu, najmä zábavného, vzdelávacieho a informatívneho charakteru;
   • poskytovanie spravodajských a publicistických informácií;
   • sprístupňovanie archívu programov (ďalej len ako „služba archív“)
   • sprístupňovanie platenej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie (ďalej len ako „služba VOYO“). (ďalej spolu len ako „Služby“ alebo jednotlivo ako „Služba“).
  • 1.5. Internetové stránky je Užívateľ s výnimkou platených služieb v nich obsiahnutých oprávnený využívať pre svoju osobnú potrebu bezplatne. V prípade využívania Internetových stránok odlišne s predchádzajúcou vetou, je Užívateľ povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa. Akékoľvek používanie Internetových stránok je možné za predpokladu, že nedôjde k (i) zásahu do ich technickej alebo obsahovej časti bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa, (ii) k ich zmene alebo odstráneniu akýchkoľvek ich častí alebo (iii) zobrazeniu alebo odoslaniu informácie z Internetových stránok, ktoré by odporovalo právnym predpisom alebo dobrým mravom.
  • 1.6. Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobňovanie Internetových stránok a/alebo ich obsahu, vrátane ochranných známok alebo iných označení vo vlastníctve alebo oprávnenej držbe Prevádzkovateľa, je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak takýmto konaním vznikne Prevádzkovateľovi škoda, je Užívateľ povinný Prevádzkovateľovi vzniknutú škodu nahradiť.
  • 1.7. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto VP Užívateľom je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť opatrenia uvedené v týchto VP a/alebo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • 2. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY VOYO

  Prevádzkovateľ týmto poučuje Registrovaného užívateľa, že zaplatením Registrovaného užívateľa za Službu, začne Prevádzkovateľ poskytovať službu VOYO pred uplynutím lehoty (14 dní) na odstúpenie od zmluvy, v dôsledku čoho Registrovaný užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy v danej lehote.
  • 2.1. Informácie o službe VOYO pred uzavretím zmluvy:
   • 2.1.1. Charakter služby VOYO

    VOYO je platenou audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie určenou na sledovanie programov v momente, ktorý si Užívateľ zvolil, poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného Prevádzkovateľom alebo treťou stranou, ktorej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť. Služba VOYO je služba s elektronickým obsahom, ktorá je sprístupňovaná iba Užívateľovi, ktorý

    • 2.1.1.1. sa zaregistroval u Prevádzkovateľa prostredníctvom registrácie na voyo.markiza.sk (ďalej jednotlivo aj ako „Registrovaný užívateľ“ alebo spoločne aj ako „Registrovaní užívatelia“); a
    • 2.1.1.2. zaplatil predplatné v súlade s ods. 2.2.1 týchto VP („SVOD“).
   • 2.1.2. Obchodné meno a sídlo spoločnosti prevádzkujúcej službu VOYO: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava
   • 2.1.3. Kontaktná emailová adresa: voyo@markiza.sk
   • 2.1.4. Cena za službu je uvedená v časti Cena za službu na https://voyo.markiza.sk/o-sluzbe. Prevádzkovateľ má právo podľa vlastného uváženia a na ním určené obdobie poskytnúť Službu VOYO zadarmo (ďalej len „Skúšobné obdobie“), pričom dĺžka aktuálneho Skúšobného obdobia je uvedená na stránke voyo.markiza.sk Skúšobné obdobie je poskytované iba novému Registrovanému užívateľovi. Ak si Registrovaný užívateľ aktivoval Skúšobné obdobie formou platobnej karty, Prevádzkovateľ mu na platobnú kartu zaúčtuje poplatok 0.01 EUR, ktorý bude Registrovanému užívateľovi v lehote 14 dní po uplynutí Skúšobného obdobia na platobnú kartu vrátený. Po skončení Skúšobného obdobia sa automaticky aktivuje predplatné na obdobie 30 kalendárnych dní a Prevádzkovateľ na zaregistrovanú platobnú kartu zaúčtuje poplatok v zmysle aktuálneho cenníka. V prípade, ak Registrovaný užívateľ v rámci Skúšobného obdobia stratí záujem o službu VOYO na predplatené obdobie, je oprávnený najneskôr v posledný deň Skúšobného obdobia od zmluvy odstúpiť.
   • 2.1.5. Služba VOYO je poskytovaná po dobu, za ktorú Registrovaný užívateľ uhradil platbu za službu VOYO (ďalej len „Predplatné“. Prevádzkovateľ začne poskytovať službu VOYO Registrovanému užívateľovi zaplatením Predplatného, a teda pripísaním ceny za službu VOYO v prospech účtu Prevádzkovateľa. Pre účely reklamácie poskytovanej služby VOYO je Registrovaný užívateľ povinný postupovať spôsobom v zmysle ods. 2.5. týchto VP. Podnety k poskytovanej službe VOYO môže Registrovaný užívateľ zasielať na email: voyo@markiza.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára: https://voyo.markiza.sk/stranka/kontaktnyformular
   • 2.1.6. Poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy sa nachádza v prílohe č. 1 k týmto VP.
   • 2.1.7. Registrovaný užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy resp. stráca právo na odstúpenie od zmluvy najmä ak Registrovanému užívateľovi Prevádzkovateľ začal poskytovať službu, za ktorú zaplatil.
   • 2.1.8. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle §622 a §623 Občianskeho zákonníka.
   • 2.1.9. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na službu VOYO.
   • 2.1.10. Zmluva na poskytovanie služieb VOYO sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu predplateného obdobia za ktoré je Predplatné uhradené. Platnosť zmluvy sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie na ktoré bolo Predplatné Registrovaným užívateľom uhradené, ak Registrovaný užívateľ neaktivuje „ZASTAVIŤ OPAKOVANIE“ (t.j. vypovedanie zmluvy) na svojom Užívateľskom účte najneskôr do doby skončenia pôvodného predplateného obdobia. Momentom uhradenia Predplatného Registrovaným užívateľom sa rozumie moment potvrdenia sprostredkovateľa služby realizovanej cez platobný kanál o rezervácii finančných prostriedkov v prospech Prevádzkovateľa.
   • 2.1.11. Informácia o kompatibilite je uvedená v časti Čo potrebujete na http://voyo.markiza.sk/stranka/o-sluzbe/ a http://voyo.markiza.sk/kompatibilita.
  • 2.2. Platba za službu VOYO Pre Užívateľa, ktorý sa zaregistroval na poskytovanie služby VOYO Prevádzkovateľ vedie Užívateľský účet (ďalej len ako „Užívateľský účet“). Registrovaný užívateľ je povinný za využívanie služby VOYO hradiť cenu za službu VOYO formou Predplatného. Platba za službu môže byť realizovaná prostredníctvom platobnej karty, či iným spôsobom, ktorý umožňuje a podporuje Prevádzkovateľ (ďalej len ako „Platobné kanály“).
   • 2.2.1. Predplatné

    Registrovaný užívateľ, ktorý má záujem o poskytovanie služby VOYO v určených intervaloch počas predplateného obdobia, môže na svojom Užívateľskom účte aktivovať a uhradiť Predplatné prostredníctvom vybraných Platobných kanálov. Registrovaný užívateľ platí za službu VOYO mesačné Predplatné na základe opakovaných (rekurentných) platieb.

  • 2.3. Užívateľský účet zaniká
   • 1) Ak Registrovaný užívateľ neaktivoval nové predplatné v lehote 2 rokov od ukončenia posledného predplateného obdobia; alebo
   • 2) Ak Registrovaný užívateľ neaktivoval predplatné v lehote 2 rokov od ukončenia Skúšobného obdobia; alebo
   • 3) Ak Registrovaný užívateľ neaktivoval predplatné v lehote 2 rokov odo dňa registrácie.
  • 2.4. Zneužitie údajov Ak Registrovaný užívateľ zistí, že niekto neoprávnene použil/ zneužil jeho údaje, týkajúce sa zaregistrovanej emailovej adresy (užívateľské meno) a/alebo hesla, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára: https://voyo.markiza.sk/stranka/kontaktnyformular alebo zaslaním emailu na adresu: voyo@markiza.sk
  • 2.5. Reklamácia služby VOYO
   • 2.5.1. Reklamáciu služby VOYO
    • (i) Je vo vzťahu k prehratiu konkrétneho videa možné uplatniť u Prevádzkovateľa do 48 hodín od momentu kedy vada nastala;
    • (ii) Vo vzťahu k Predplatnému je možné uplatniť u Prevádzkovateľa a) buď v lehote do uplynutia Skúšobného obdobia, ak je Registrovanému užívateľovi poskytovaná, alebo b) do začiatku ďalšieho predplateného obdobia vo vzťahu ku ktorému bolo predplatné pred začatím jeho plynutia Registrovaným užívateľom zrušené;
    • (iii) Iné vady služby je možné uplatniť u Prevádzkovateľa bezodkladne najneskôr do 24 hodín.
   • 2.5.2. 2.5.2. Pre účely začatia reklamačného konania je Registrovaný užívateľ povinný uviesť v e-mailovej správe voyo@markiza.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára: https://voyo.markiza.sk/stranka/kontaktnyformular
    • Presný popis vady, ktorú reklamuje (t.j. popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje),
    • V prípade nemožnosti prehrávania Titulu ponúkaného v rámci predplatného vydokladovať, že predplatné na príslušné obdobie bolo Registrovaným užívateľom riadne uhradené.;
    • Popis jeho/ jej technického vybavenia, a to najmä verziu operačného systému, aplikácie, meno poskytovateľa internetu, spôsob pripojenia (optické pripojenie, ADSL, a pod.).
   • 2.5.3. Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť reklamáciu
    • a) Podanú v zmysle písm. (ii) 2.5.1. VP, ak má dôvodné pochybnosti, že Registrovaný užívateľ má zriadených viac Užívateľských účtov prostredníctvom ktorých zneužíva poskytovanie služby (napr. využívanie Skúšobnej doby prostredníctvom viacerých Užívateľských účtov).
   • 2.5.4. V prípade, že Registrovaný užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné a/alebo poskytnuté údaje boli zaslané anonymne, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.
  • 2.6. Informácie o obmedzení poskytovania služby VOYO Poskytovanie služby VOYO môže byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú najmä v prípade
   • a) Ak nedošlo k realizácii platby za službu VOYO objednanú Registrovaným užívateľom,
   • b) Výpadku servera/ov, prevádzkových porúch,
   • c) výpadkov telekomunikačných liniek alebo iných podobných skutočností spôsobených treťou stranou, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby VOYO a/alebo k nemožnosti vykonať platbu za službu VOYO.
    Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady služby VOYO ani akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.
 • 3. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY ARCHÍV

  • 3.1. Archív je bezplatnou službou, ktorá je sprístupňovaná Užívateľovi, ktorý sa
  • 3.2. Zneužitie údajov Ak Užívateľ zistí, že niekto neoprávnene použil/zneužil jeho údaje, týkajúce sa zaregistrovanej emailovej adresy (užívateľské meno) a/alebo hesla, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu: videoarchiv@markiza.sk
 • 4. SPOLOČNÉ PODMIENKY K SLUŽBE VOYO A/ALEBO SLUŽBE ARCHÍV

  • 4.1. Tituly
   • 4.1.1. Prevádzkovateľ sprístupňuje v rámci služby VOYO a/alebo služby archív audiovizuálne diela vlastnej produkcie alebo audiovizuálne diela, na ktorých ponuku ho oprávňujú licencie udelené príslušnými oprávnenými subjektmi (ďalej len jednotlivo „Titul“ alebo spoločne len ako „Tituly“). Ak nie je výslovne stanovené inak, rozumie sa Titulom aj akýkoľvek iný predmet chránený autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom, ktorého kópia bola Prevádzkovateľom umiestnená na Internetové stránky vrátane všetkých osobnostných prvkov v ňom obsiahnutých.
   • 4.1.2. Tituly sú Prevádzkovateľom sprístupňované buď vo forme živého vysielania t.j. streamingu alebo simulcastingu.
   • 4.1.3. Tituly sú zabezpečené technológiou Adobe RTMP-E/SWF AES 128-bit.
   • 4.1.4. Všetky Tituly sprístupnené Prevádzkovateľom v rámci služby VOYO a/alebo služby archív sú určené výhradne na osobné použitie Registrovaného užívateľa alebo Užívateľa na území Slovenskej republiky.
  • 4.2. Komerčné alebo podnikateľské použitie Titulov, popr. akékoľvek iné použitie Titulov sprístupnených Prevádzkovateľom v rámci služby VOYO a/alebo služby archív je týmito VP výslovne zakázané. Registrovaný užívateľ alebo Užívateľ nie je oprávnený Tituly akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito VP a príslušnými právnymi predpismi.
  • 4.3. Registrovaný užívateľ je oprávnený si zriadiť len jeden Užívateľský účet. Zriadenie viacerých Užívateľských účtov Registrovaným užívateľom znamená porušenie týchto VP, pričom Prevádzkovateľ bude považovať za totožných Registrovaných užívateľov tých, ktorí v Užívateľskom účte uvedú najmä rovnaký email. Prevádzkovateľ je za účelom predchádzania zneužívania Skúšobného obdobia a iného podvodného konania, oprávnený uchovávať údaje Registrovaného užívateľa v rozsahu: e-mailovej adresy po dobu 1 roku. Ustanovenia bodu 6.10 týchto VP tým nie sú dotknuté.
  • 4.4. Registrovaný užívateľ a Užívateľ je povinný chrániť jeho užívateľské údaje (najmä užívateľské meno (email)/ heslo) pred zneužitím a tieto neposkytovať ani nesprístupňovať žiadnej tretej osobe.
 • 5. PRÍSPEVKY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH

  • 5.1. Príspevkom sa pre účely týchto VP rozumejú najmä texty, odkazy, myšlienky, koncepty, návrhy, príbehy, scenáre, formáty, umelecké diela, fotografie, kresby, videá, audiovizuálne diela, hudobné diela vrátane textov, zvukové záznamy, charakteristiky, mená, podobizne, hlasy, užívateľské mená, profily, deje, javy, vystúpenia, životopisné údaje, textové príspevky v rámci diskusií, odpovede na súťažné otázky a iné podobné materiály, ktoré sú Užívateľovi dostupné prostredníctvom Internetových stránok (ďalej len ako „Príspevok“).
  • 5.2. Na Internetových stránkach je zakázané umiestňovať Príspevok, ktorý akýmkoľvek spôsobom znižuje ľudskú dôstojnosť, porušuje akékoľvek práva na ochranu osobnosti, základné práva a slobody, autorské práva a akékoľvek iné práva tretích osôb, ako aj Príspevok, ktorý by mohol najmä:
   • 5.2.1. Narušiť, fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých; alebo
   • 5.2.2. Zahŕňať erotické, pornografické, rasistické, nacistické či iné protiprávne prvky; alebo
   • 5.2.3. Propagovať násilie, alebo podnecovať k nenávisti; alebo
   • 5.2.4. Propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok; alebo
   • 5.2.5. Zevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; alebo
   • 5.2.6. Inak porušovať všeobecne záväzné právne predpisy.
  • 5.3. Na Internetových stránkach je zakázané umiestňovať Príspevok, ktorý obsahuje akúkoľvek reklamu, ponuku predaja výrobkov alebo služieb alebo ktorý nabáda k príspevkom alebo darom. V prípade, že Užívateľ publikuje v rámci Internetových stránok Príspevok, tento nesmie obsahovať vírus alebo akékoľvek prvky, ktoré by mohli ohroziť Internetové stránky.
  • 5.4. Užívateľ zodpovedá za obsah Príspevku, vysporiadanie práv k obsahu Príspevku, ako aj za to, že umiestnenie Príspevku na Internetových stránkach je v súlade s týmito VP a záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak Príspevok obsahuje osobné údaje tretej osoby, Užívateľ jeho zverejnením potvrdzuje, že pre tieto účely disponuje súhlasom dotknutej tretej osoby so spracovaním jej osobných údajov podľa ust. § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  • 5.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek porušenie alebo zásah do práv, ku ktorému dôjde v dôsledku umiestnenia Príspevku na Internetových stránkach (najmä nie však výlučne len práv na ochranu osobnosti, základných práv a slobôd, autorských práv, práv súvisiacich s autorským pravom alebo právom priemyselného vlastníctva, práv na ochranu osobných údajov, obchodného tajomstva alebo akýchkoľvek dôverných informácií, atď.).
  • 5.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo filtrovať alebo odstrániť dočasne alebo natrvalo akýkoľvek Príspevok v prípade, ak zistí, že umiestnením takého Príspevku na Internetových stránkach dochádza podľa názoru Prevádzkovateľa k porušovaniu právnych predpisov, najmä v prípade, ak takýto Príspevok zasahuje do práva na ochranu osobnosti, života, zdravia, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena, prejavov osobnej povahy alebo dobrej povesti právnickej osoby, alebo ak Príspevok je zavadzajúci, hanlivý, obsahuje vulgarizmy a hrubé výrazy, alebo zasahuje do práv alebo oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek iných tretích osôb.
  • 5.7. Prevádzkovateľ je oprávnený identifikovať Užívateľa alebo Registrovaného užívateľa, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo ak je taká identifikácia vyžadovaná v zmysle platných právnych predpisov.
  • 5.8. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za stratu alebo znehodnotenie Príspevku či iných dát Užívateľov, ani za škody a/alebo ujmy spôsobené používaním Internetových stránok, ich výpadkom, alebo nefunkčnosťou.
  • 5.9. Užívateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže k Príspevkom pripájať reklamu a sponzorské odkazy.
 • 6. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  • 6.1. Užívateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovanie niektorých Služieb môže byť okrem týchto VP upravené aj ďalšími špeciálnymi podmienkami pre takéto Služby a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  • 6.2. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:
   • Presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov;
   • Inú formu komunikácie alebo softvér prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok;
   • Akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom;
   • Funkčnosť dátovej siete Užívateľa ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie;
   • Ako výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby;
   • Akékoľvek prípadné škody, ktoré Užívateľovi vzniknú, pokiaľ Užívateľ nebude včas informovaný o akýchkoľvek zmenách služieb z dôvodu, že ich pravidelne nevyužíva;
   • Obsah Internetových stránok, najmä za to, že tento obsah bude plne v súlade s platnými právnymi predpismi a že bude bezchybný;
   • To, že Internetové stránky neobsahujú vírusy, alebo iné rušivé komponenty.
  • 6.3. Internetové stránky nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.
  • 6.4. Užívateľ prehlasuje, že je uzrozumený a súhlasí s tým, že obsah Internetových stránok je určený predovšetkým pre zábavné, spravodajské a prípadne vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, napríklad právne či lekárske, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.
  • 6.5. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Užívateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek služieb v rozpore s týmito VP môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže vykazovať aj znaky trestnej činnosti.
  • 6.6. Užívateľ plne zodpovedá za utajenie svojho Užívateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s porušením týchto VP.
  • 6.7. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s užívaním služieb na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto VP, akékoľvek práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania služieb vo vzťahu k Užívateľovi môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Užívateľa postúpené na tretie osoby.
  • 6.8. Internetové stránky môžu byť menené, môže z nich byť odstránený obsah, či akékoľvek prvky, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez udania dôvodu. V prípade, že je možné niektoré prvky akejkoľvek Internetovej stránky sťahovať, Užívateľ je oprávnený stiahnuť len jednu kópiu takého obsahu do jedného počítača, ktorý slúži pre jeho osobnú potrebu, resp. pre vlastné nekomerčné použitie. Užívateľ nesmie z Príspevkov odstraňovať označenia týkajúce sa autorstva či vlastníctva a Príspevky meniť. Akékoľvek komerčné použitie Internetových stránok je zakázané.
  • 6.9. Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že za účelom zabezpečenia ľahkého, priameho a stáleho prístupu k informáciám v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sú tieto informácie uvedené v záložke „O nás/Kontakty“ umiestnenej na Internetových stránkach.
  • 6.10. Podmienky spracovania osobných údajov. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Registrovaných užívateľov automatizovaným aj manuálnym spôsobom, na účely plnenia zmluvy v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov, rozsahu spracovávaných údajov ako aj právach dotknutých osôb sú dostupné na https://osobneudaje.markiza.sk/uvod/1920678_informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov
  • 6.11. Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto VP a v súvislosti s využívaním Služieb sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  • 6.12. Prevádzkovateľ ako vlastník a prevádzkovateľ Internetových stránok má výlučné právo (i) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam, (ii) podmieniť prístup Užívateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých údajov a (iii) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.
  • 6.13. Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VP, pričom o zmene bude Registrovaný užívateľ informovaný na webovej stránke Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Ak Prevádzkovateľ zmení VP podstatne v neprospech Registrovaného užívateľa, oznámi to minimálne 1 mesiac vopred elektronickou poštou. Ak dôjde k podstatnej zmene VP v neprospech Registrovaného užívateľa a Registrovaný užívateľ s touto zmenou nesúhlasí, má možnosť odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy z tohto dôvodu Registrovaný užívateľ nemá, ak dôjde k zmene podmienok zmluvy, ktorá je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.
  • 6.14. Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VP vo vzťahu k Užívateľom Internetových stránok bez predchádzajúceho upozornenia.
  • 6.15. Všetky vzťahy osobitne neupravené VP sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. VP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

Príloha č. 1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE VOYO

STIAHNUŤ PRÍLOHU A VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE VOYO