Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky
upravujúce používanie služieb poskytovaných na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.


1 ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1 Spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, IČO: 31 444 873, DIČ: 2020363257, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 12330/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) je okrem iného prevádzkovateľom internetových serverov dostupných na nasledujúcich internetových adresách (URL):
www.markiza.sk a všetky ostatné internetové stránky na doménach markiza.sk druhej rady (www.doma.markiza.sk, ...)
www.tvnoviny.sk a všetky ostatné internetové stránky na doménach tvnoviny.sk (myzeny.tvnoviny.sk, ...)
www.sportovenoviny.sk
• ďalšie internetové stránky
(všetky vyššie uvedené internetové stránky ďalej spoločne alebo jednotlivo len ako „Internetové stránky“).


1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Používateľov a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním Služieb prevádzkovaných na Internetových stránok spoločnosťou MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (ďalej len ako „Podmienky“).


1.3 Prevádzkovateľ poskytuje na Internetových stránkach najmä nasledujúce služby (ďalej len ako „Služby“):
• sprístupnenie obsahu, najmä zábavného, vzdelávacieho a informatívneho charakteru;
• poskytovanie spravodajských služieb a publicistiky;
• prevádzkovanie videoportálu, archívu programov na http://video.markiza.sk;
• prevádzkovanie videoportálu, archívu programov a internetovej videopožičovne Voyo na www.voyo.sk; www.voyo.markiza.sk (ďalej len ako „VOYO“).


1.4 Osoby používajúce Internetové stránky a Služby (ďalej jednotlivo len ako „Používateľ“ alebo spoločne ako „Používatelia“) sú povinné dodržiavať zmluvné ustanovenia uvedené v týchto Podmienkach. V prípade porušenia ustanovení uvedených v týchto Podmienkach je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť všetky opatrenia uvedené v týchto Podmienkach a/alebo v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Akýmkoľvek použitím Internetových stránok alebo kliknutím na akýkoľvek odkaz Používateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito Podmienkami. V prípade, že s týmito Podmienkami Používateľ nesúhlasí, nie je oprávnený Internetové stránky a Služby používať.


1.5 Niektoré Služby môžu byť poskytované iba Používateľom, ktorí sa registrovali u Prevádzkovateľa prostredníctvom registrácie na Internetových stránkach (ďalej jednotlivo len ako „Registrovaný používateľ“ alebo spoločne ako „Registrovaní používatelia“).

 

1.6 Neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania sú aj informácie zverejnené na stránke www.voyo.sk nachádzajúce sa v sekcii „O službe“ a „Pomoc“.


1.7 Platené Služby hradia Používatelia prostredníctvom SMS, platobnou kartou, cez službu PayPal či iným spôsobom platby, ktorý umožňuje a podporuje Prevádzkovateľ (ďalej len ako „Platobné kanály“).


1.8 Pre Registrovaných používateľov Prevádzkovateľ zriadi a vedie používateľský účet, z ktorého je Registrovanému používateľovi umožnené hradiť cenu za poskytovanie platených Služieb (ďalej len ako „Používateľský účet“). Registrovaný používateľ si môže na svojom Používateľskom účte doplniť kredit prostredníctvom vybraných Platobných kanálov. Registrovanému používateľovi je umožnené čerpať príslušné Služby po prihlásení v prípade, že má na svojom Používateľskom účte dostatočnú výšku kreditu.


1.9 Registrovaným používateľom, ktorí majú záujem o častejšie používanie platených Služieb, Prevádzkovateľ umožní hradiť cenu za poskytovanie vybraných platených Služieb prostredníctvom predplatného (ďalej len „Predplatné“). Registrovaný používateľ platiaci za Služby prostredníctvom Predplatného (ďalej jednotlivo len ako „Predplatiteľ“ alebo spoločne ako „Predplatitelia“) hradí Predplatné opakovanými (rekurentnými) platbami, prostredníctvom Platobných kanálov umožňujúcich realizáciu takýchto platieb, a to počas vymedzeného obdobia. Podmienky používania jednotlivých Služieb môžu byť stanovené pre Predplatiteľa rôzne podľa toho, aký Platobný kanál k úhrade Predplatného využije. Predplatiteľ je oprávnený poskytovanie Služieb platených prostredníctvom Predplatného kedykoľvek ukončiť, za podmienok zodpovedajúcich používaniu príslušných Platobných kanálov, a to spôsobom o ktorom bude Predplatiteľ v rámci používania príslušného Platobného kanálu informovaný (napr. v prípade platby pomocou SMS bude poskytovanie Služby hradenej Predplatným ukončené odoslaním SMS vo formáte stanovenom Prevádzkovateľom.). Už zaplatené Predplatné na príslušné obdobie sa však nevracia. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovanie Služieb platených prostredníctvom Predplatného vo vzťahu k príslušnému Predplatiteľovi ukončiť, a to najmä v prípade, že v dôsledku nedostatku prostriedkov k úhrade Predplatného nedôjde k realizácií platby v rámci príslušného Platobného kanálu v stanovenú dobu alebo po určitú dobu nasledujúcu po takejto dobe (napr. z dôvodu neaktívnej SIM karty v dobe, keď má byť prevedená úhrada Predplatného prostredníctvom platby cez SMS).


1.10 Registrovaný používateľ má možnosť vyskúšať službu v 7-dňovej skúšobnej dobe. Skúšobná doba je určená predovšetkým na otestovanie služby z technického pohľadu. K jednému telefónnemu číslu a k jednému Používateľovi je možné využiť skúšobnú dobu len raz. Deň pred ukončením skúšobnej doby je zaslaná predplatiteľovi informačná SMS správa, alebo e-mail v prípade úhrady cez platobnú kartu, ktoré informujú klienta, že ak nepreruší službu, bude mu táto predĺžená a spoplatnená. V prípade ponechania služby bude aktivované pravidelné mesačné predplatné. 


2 OSOBITNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA NIEKTORÝCH SLUŽIEB
 

2.1 Videoportál VOYO


2.1.1 Pre pozeranie Titulov na VOYO sa musí každý záujemca najprv registrovať. Registrácia používateľa je bezplatná.
 

2.1.2 Prevádzkovateľ ponúka Registrovaným používateľom v rámci video portálu VOYO audiovizuálne diela vlastnej produkcie alebo diela, na ktorých ponuku ho oprávňujú licencie udelené príslušnými oprávnenými subjektmi (ďalej len jednotlivo „Titul“ alebo spoločne len ako „Tituly“). Ak nie je výslovne stanovené inak, rozumie sa Titulom aj akýkoľvek iný predmet chránený autorským právom (napr. fotografické dielo, grafické dielo, zvukovoobrazový záznam), ktorého kópia bola Prevádzkovateľom umiestnená na Internetové stránky za účelom jeho poskytnutia Registrovaným používateľom, a to vrátane všetkých osobnostných prvkov v ňom obsiahnutých. 


2.1.3 Tituly sú ponúkané buď vo forme živého vysielania na internetových stránkach (tzv. simulcasting), streamingu alebo prostredníctvom internetovej elektronickej videopožičovne. 


2.1.4 Všetky Tituly sú určené výhradne na osobné použitie, resp. spotrebu Registrovaných používateľov pre územie Slovenskej republiky. Komerčné alebo podnikateľské použitie titulov, popr. akékoľvek iné použitie Titulov je výslovne zakázané. Registrovaný používateľ nie je oprávnený Tituly akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito Podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.


2.1.5 Pozeranie vybraných Titulov je Prevádzkovateľom spoplatnené, a to spôsobom aktuálne podporovaným Prevádzkovateľom, pričom vymedzený okruh spoplatnených Titulov je určený iba pre Predplatiteľov.


2.1.6 Pokiaľ je pozeranie niektorého Titulu spoplatnené mimo rámec Predplatného, Registrovaný používateľ je oprávnený výlučne na pozretie Titulu v stanovenom časovom úseku, a to až po úhrade ceny príslušného Titulu spôsobom umožneným Prevádzkovateľom. Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že dobitím kreditu uhradil poskytnutie Služby bez ohľadu na to, či si Registrovaný používateľ pozrel alebo nepozrel Titul. Pre odstránenie pochybností platí a Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že v prípade nevyužitia kreditu nebude Prevádzkovateľ nevyčerpaný kredit Registrovanému používateľovi vracať. 


2.1.7 Tituly sú zabezpečené technológiou Adobe RTMP-E/SWF AES 128-bit. 


2.1.8 Pred prehraním spoplatneného resp. pred uhradením Predplatného Titulu Prevádzkovateľ odporúča Registrovanému používateľovi prehrať si testovacie video v SD alebo testovacie video v HD umiestnené na VOYO, na ktorom si môže Registrovaný používateľ overiť, či je jeho technické, softvérové vybavenie a rýchlosť pripojenia k internetu dostatočná na bezchybné prehratie takéhoto Titulu. V prípade, že testovacie video nebude možné prehrať bezchybne, je pravdepodobné, že ani prehratie Titulu nebude bezchybné a Prevádzkovateľ v takom prípade neodporúča Registrovanému používateľovi prehratie spoplatneného Titulu resp. uhradenie Predplatného. Prevádzkovateľ v takom prípade nie je zodpovedný za chybný priebeh prehrávania Titulu. Registrovaný používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že v takom prípade zároveň Prevádzkovateľ nemôže uznať reklamáciu bezchybného prehratia Titulu.
Registrovaný používateľ nachádzajúci sa mimo územia SR je zároveň povinný sa presvedčiť, že ním požadovaný obsah je dostupný aj v zahraničí. Používateľ nájde údaj o dostupnosti (SK alebo celosvetovo) priamo pri každom titule v aktuálnej ponuke na VOYO. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený dočasne alebo trvalo Príspevok zneprístupniť a/alebo odstúpiť s okamžitou účinnosťou od poskytovania Služieb príslušnému zahraničnému Používateľovi z dôvodu dostupnosti vysielacích práv.
 

2.1.9 Platné ceny sú pri ponuke jednotlivých Titulov uvedené v aktuálnej výške. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien Titulov s tým, že platná je vždy tá cena, ktorá je u uvedeného Titulu uvedená v okamihu jej objednania Registrovaným používateľom.
 

2.1.10 Registrovaný používateľ si vyberie Titul z aktuálnej ponuky na VOYO a bude vyzvaný k úhrade ceny Titulu prostredníctvom podporovaného Platobného kanála, resp. mu bude z jeho Používateľského účtu odpočítaný kredit vo výške ceny vybraného Titulu.
 

2.1.11 Pokiaľ nebude pre prípad konkrétneho Titulu v aktuálnej ponuke stanovené inak, je Registrovaný používateľ oprávnený pozrieť vybraný a zaplatený Titul bez obmedzenia počtu prezeraní, a to po dobu 48 hodín od prvého spustenia Titulu, resp. vykonania úhrady za konkrétny Titul. (Titul sa spustí automaticky po jeho zaplatení formou odpísania ceny Titulu z kreditu Registrovaného používateľa.)


2.1.12 Predplatitelia si môžu vo vymedzenom období pozrieť všetky Tituly zaradené v niektorej z ponúk/balíčkov Titulov (ak sú dostupné), určených pre Predplatiteľov za predpokladu, že riadne uhradia Predplatné stanovené pre vymedzené obdobie a konkrétnu ponuku/balíček Titulov.


2.1.13 Reklamáciu si v prípade nemožnosti prehrávania Titulu (s výnimkou podľa bodu 2.1.7 Podmienok) uplatňuje Používateľ tiež súhlasí s tým, že v prípade ak zistí, že niekto neoprávnene použil akékoľvek údaje týkajúce sa tohto Používateľa, vrátane používateľského mena a hesla sa o tejto skutočnosti zaväzuje upozorniť Prevádzkovateľa a to okamžite prostredníctvom tohto kontaktného formulára.


2.1.14  Na začatie reklamačného konania je bezpodmienečne nutné uviesť v e-mailovej správe dátum a čas platby za Titul, celý názov zaplateného Titulu a čo Používateľ reklamuje (t.j. popis, ako sa chyba Titulu prejavuje). V prípade nemožnosti prehrávania Titulu ponúkaného v rámci Predplatného musí Predplatiteľ ako podklad k začatiu reklamačného konania vydokladovať, že Predplatné na príslušné obdobie ním bolo riadne uhradené. Registrovaný používateľ resp. Predplatiteľ je zároveň povinný uviesť popis svojho technického vybavenia, a to najmä verziu operačného systému, aplikácie, meno poskytovateľa internetu, spôsob pripojenia (optické pripojenie, ADSL, a pod.), a tiež oznámiť, či si pred pozretím Titulu prehral testovacie video. Na základe týchto údajov Prevádzkovateľ začne reklamačné konanie. Reklamáciu je možné uplatniť do 48 hodín od momentu, kedy problém so spustením Titulu nastal. Po posúdení reklamovanej udalosti bude v prípade uznania reklamácie (i) Registrovanému používateľovi spätne navýšený kredit na jeho Používateľskom účte vo výške zodpovedajúcej cene Titulu (v čase jeho zaplatenia), ktorý je predmetom reklamačného konania, (ii) Predplatiteľovi vydaný náhradný kód, na ktorého základe mu bude po skončení jeho účasti v systéme Predplatného umožnené sledovať Tituly v rovnakom rozsahu, ako keby bol Predplatiteľom, a to po dobu odpovedajúcej dobe, kedy nemohol Tituly riadne sledovať. V prípade pokračovania Predplatiteľa v systéme Predplatného aj na ďalšie obdobie, nárok Predplatiteľa na vydanie náhradného kódu a s tým spojené sledovanie Titulov zaniká.


3 PRÍSPEVKY A LICENCIE


3.1 Príspevkom sa pre účely týchto Podmienok rozumejú najmä texty, odkazy, myšlienky, koncepty, návrhy, príbehy, scenáre, formáty, umelecké diela, fotografie, kresby, videá, audiovizuálne diela, hudobné diela vrátane textov, zvukové záznamy, charakteristiky, mená, podobizne, hlasy, používateľské mená, profily, deje, javy, vystúpenia, životopisné údaje a iné podobné materiály, ktoré sú Používateľovi šírené prostredníctvom Internetových stránok (ďalej len ako „Príspevok“).


3.2 Na Internetových stránkach je zakázané umiestňovať Príspevok, ktorý akýmkoľvek spôsobom znižuje ľudskú dôstojnosť, porušuje akékoľvek práva na ochranu osobnosti, základné práva a slobody, autorské práva a akékoľvek iné práva tretích osôb, ako aj Príspevok, ktorý by mohol:


3.2.1 narušiť, fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých; alebo


3.2.2 zahŕňať erotické, pornografické, rasistické, nacistické či iné protiprávne prvky; alebo


3.2.3 propagovať násilie, alebo podnecovať k nenávisti; alebo


3.2.4 propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok; alebo


3.2.5 znevažovať alebo hanobiť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; alebo


3.2.6 inak porušovať všeobecne záväzné právne predpisy.


3.3 Na Internetových stránkach je zakázané umiestňovať Príspevok, ktorý obsahuje akúkoľvek reklamu, ponuku predaja výrobkov alebo služieb, alebo ktorý nabáda k príspevkom, alebo darom. Príspevky nesmú obsahovať vírusy, alebo akékoľvek prvky, ktoré by mohli ohroziť Internetové stránky.


3.4 Používateľ zodpovedá ako za Príspevok, tak za to, že umiestnenie takého Príspevku na Internetových stránkach je v súlade s týmito Podmienkami a záväznými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek porušenie akýchkoľvek práv (najmä práv na ochranu osobnosti, základných práv a slobôd, autorských práv, práv k ochranným známkam, práv na ochranu osobných údajov, obchodné tajomstvo alebo akékoľvek dôverné informácie) umiestnením Príspevku na Internetových stránkach.


3.5 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo filtrovať alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok v prípade, ak zistí, že umiestnením takého Príspevku na Internetových stránkach dochádza podľa názoru Prevádzkovateľa k porušovaniu právnych predpisov, najmä v prípade, že takýto Príspevok podľa názoru Prevádzkovateľa zasahuje do práva na ochranu osobnosti, súkromia, cti a dôstojnosti tretích osôb, alebo je hanlivý, obsahuje vulgarizmy a hrubé výrazy, ako aj Príspevok, ktorý je zavádzajúci alebo zasahuje do práv alebo oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo akýchkoľvek iných tretích osôb. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený dočasne alebo trvalo taký Príspevok zneprístupniť a/alebo odstúpiť s okamžitou účinnosťou od poskytovania Služieb príslušnému Používateľovi.


3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený identifikovať Používateľa alebo Registrovaného používateľa, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní, alebo ak je taká identifikácia nutná podľa platných právnych predpisov.


3.7 Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za stratu alebo znehodnotenie Príspevku či iných dát Používateľov, ani za škody a/alebo ujmy spôsobené používaním Internetových stránok, ich výpadkom, alebo nefunkčnosťou.


3.8 Používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže k Príspevkom pripájať reklamu a sponzorské odkazy.


4 OSOBNÉ ÚDAJE A ĎALŠIE PODMIENKY


4.1 Pre používanie niektorých Služieb alebo iných služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, prípadne pre získanie vedľajších výhod, môže byť potrebné poskytnutie niektorých osobných údajov Používateľa. Používateľ súhlasí a potvrdzuje, že poskytne Prevádzkovateľovi aktuálne, pravdivé a úplné informácie o sebe podľa príslušných požiadaviek Prevádzkovateľa a že neporuší práva na ochranu údajov tým, že uvedie údaje, či meno inej osoby, vrátane použitia cudzieho používateľského mena, hesla či iných informácií, alebo že neposkytne cudziu fotografiu, podobizeň, vyobrazenie alebo hlas. Používateľ tiež súhlasí s tým, že v prípade ak zistí, že niekto neoprávnene použil akékoľvek údaje týkajúce sa tohto Používateľa, vrátane používateľského mena a hesla sa o tejto skutočnosti zaväzuje upozorniť Prevádzkovateľa a to okamžite prostredníctvom tohto kontaktného formulára.


4.2 Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovanie niektorých Služieb môže byť okrem týchto Podmienok upravené aj ďalšími špeciálnymi alebo všeobecnými podmienkami pre takéto Služby a zaväzuje s ich dodržiavať.


5 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


5.1 Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:
• funkčnosť dátovej siete Používateľa ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie, ako aj za funkčnosť verejnej internetovej siete;
• akékoľvek prípadné škody, ktoré Používateľovi vzniknú, pokiaľ Používateľ nebude včas informovaný o akýchkoľvek zmenách Internetových stránok alebo Služieb len preto, že ich pravidelne nevyužíva;
• obsah Internetových stránok, najmä za to, že tento obsah bude plne v súlade s platnými právnymi predpismi a že bude bezchybný;
• to, že Internetové stránky neobsahujú vírusy, alebo iné rušivé komponenty.


5.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo k tomu, že Služby nemusia byť vždy dostupné nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.


5.3 Registráciou dáva Používateľ súhlas k zasielaniu reklamných, resp. iných propagačných materiálov Prevádzkovateľa prostredníctvom svojej e-mailovej adresy.


5.4 Používateľ prehlasuje, že je uzrozumený a súhlasí s tým, že obsah Internetových stránok je určený predovšetkým pre zábavné, spravodajské a prípadne vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, napríklad právne či lekárske, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.


5.5 Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Používateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek Služieb v rozpore s týmito Podmienkami môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže taktiež vykazovať aj znaky trestnej činnosti.


5.6 Používateľ plne zodpovedá za utajenie svojho používateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením týchto Podmienok.


5.7 Používateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s užívaním Služieb na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Používateľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto Podmienok, akékoľvek práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania Služieb a prevádzky Internetových stránok voči Používateľovi môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Používateľa postúpené na tretie osoby.


5.8 Všetky informácie, materiály, funkcie a ďalší obsah (najmä a okrem iného Tituly, obsah a Príspevky) Internetových stránok sú chránené autorským zákonom. Všetky ochranné známky, obchodné mená a prezentácie, vrátane log sú vo vlastníctve Prevádzkovateľa, prípadne vo vlastníctve Používateľov a je zakázané ich používať na iných internetových stránkach, označovať nimi výrobky či služby, alebo ich používať akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore s právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa alebo dotknutých Používateľov.


5.9 Internetové stránky môžu byť menené, môže z nich byť odstránený obsah, či akékoľvek prvky, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez udania dôvodu. V prípade, že je možné niektoré prvky akejkoľvek Internetovej stránky sťahovať, Používateľ je oprávnený stiahnuť len jednu kópiu takého obsahu do jedného počítača, ktorý slúži pre jeho osobnú potrebu, resp. pre vlastné nekomerčné použitie. Používateľ nesmie z Príspevkov odstraňovať označenia týkajúce sa autorstva či vlastníctva a Príspevky nemožno nijako meniť. Akékoľvek komerčné použitie je zakázané.


5.10 Všetky činnosti Používateľa v rozpore s týmito Podmienkami, ktoré súčasne tiež môžu mať za následok (hoci aj prípadné) ohrozenie funkčnosti Služieb, či všetky činnosti Používateľa, ktoré by akýmkoľvek spôsobom ohrozovali autorské práva či iné oprávnenia, budú zo strany Prevádzkovateľa posudzované ako porušenie týchto Podmienok a Prevádzkovateľ je oprávnený Používateľa v takejto jeho činnosti obmedziť. Takéto obmedzenie spočíva najmä v zamedzení prístupu k Službám alebo odmietnutie poskytnutia Služieb, pričom opatrenia smerujúce k obmedzeniu takejto činnosti Používateľa je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť okamžite.


5.11 Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že za účelom zabezpečenia ľahkého, priameho a stáleho prístupu k informáciám v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sú tieto informácie uvedené v záložke „O nás/Kontakty“ umiestnenej na Internetových stránkach.


5.12 Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto Podmienok a v súvislosti s využívaním Internetových stránok sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.


5.13 Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, zmenu používania Služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.